Motsyklisk kapitalbuffer bør praktiseres i tråd med EU-regelverket

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Motsyklisk kapitalbuffer bør praktiseres i tråd med EU-regelverket

Kapitalkrav om motsyklisk buffer ble innført med virkning fra 1. juli i år, gjennom lovendringer om nye kapitalkrav.  Finansdepartementet har i et supplerende forskriftsforslag angitt formål og rammeverk for praktisering av kravet. Finans Norge har kommentert forslaget i høringssvar 12. august.

Mens EU-reglene gir omfattende detaljbestemmelser for en motsyklisk kapitalbuffer, inneholder forskriftsforslaget kun fem omtrentlige bestemmelser. Etter Finans Norges syn bør relevante EU-regler ligge til grunn for utforming av forskriften. Det er viktig at bufferkravet blir et reelt motsyklisk, tidsvarierende og fleksibelt virkemiddel i tråd med intensjonen for tiltaket, og at det vil bli praktisert i samsvar med internasjonale bestemmelser.

Finans Norge er også opptatt av at iverksettelse av en motsyklisk buffer må ses i sammenheng med øvrige, skjerpede kapitalkrav som blir gjort gjeldende de nærmeste årene. En forutsetning for aktivering av motsyklisk buffer er at kravet får virkning for alle som tilbyr lån i Norge.