Finansnæringen som kraft i lokalmiljøet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finansnæringen som kraft i lokalmiljøet

Gode lokalsamfunn skapes først og fremst av innbyggerne selv, men tradisjonelt har også finansnæringen vært en positiv kraft i lokalmiljøet. For å vise bredden i næringens satsing og tilnærming til bærekraftige lokalsamfunn, trekker vi her frem tre initiativ hvor næringen har vært spesielt aktiv.

Lokal støttespiller

Selve sparebankideen er basert på lokal forankring og nærhet til kunden. Nærheten oppmuntrer i seg selv til lokalt engasjement. Dette gjør sparebankene og de mange sparebankstiftelsene til viktige lokale støttespillere i bygd og by over hele landet. Gjennom gavevirksomheten pløyer sparebankene milliardbeløp tilbake til kundenes nærområder gjennom støtte til lokalt kultur- og idrettsliv.

Engasjementet kommer også til uttrykk gjennom praktisk deltakelse på ulike lokale og regionale arenaer. Samtidig har sparebankene alltid vært delaktige i regionalt nærings- og utviklingsarbeid.

– Selve forretningsideen vår ligger i koblingen til det lokale. Det har derfor blitt naturlig at vi også tar et aktivt ansvar og involverer oss, sier direktør Ole Morten Geving i Sparebankforeningen.

– Vår suksess er nært knyttet til lokalsamfunnenes evne til å skape utvikling og gode oppvekstmiljø. Det er derfor avgjørende at vi spiller hverandre gode.

Årlig tildeler sparebankene og sparebankstiftelsene 700-800 millioner kroner til lokale prosjekter og aktiviteter.

Trygge lokalsamfunn for alle

Finansnæringen er med på å finansiere foreningen Skadeforebyggende forum. Foreningen har utviklet den norske modellen av Safe Communities til en slagkraftig plattform for helhetlig forebyggingsinnsats. Modellen tar utgangspunkt i lokale forutsetninger og vektlegger blant annet livsløpsperspektiv og kunnskapsbaserte tiltak som grunnlag for utvikling av lokale forebyggingsprogram.

Gjennom brede samarbeidskonstellasjoner er målet å sette kommunen/fylket/bydelen i stand til å jobbe systematisk forebyggende innenfor alle sine ansvarsområder. Insitamentet er store besparelser og økt trygghet for innbyggerne gjennom godt gjennomtenkte løsninger.

– Modellen er et nyttig verktøy for kommuner som vil bry seg litt ekstra om sine innbyggere. Den bidrar til systematikk i arbeidet og setter ”Klokskap i system”, sier daglig leder Eva Jakobson Vaagland i Skadeforebyggende forum. – Vi ser også at interessen for å delta i Trygge lokalsamfunn-arbeidet er økende, noe som viser at modellen fungerer godt i praksis.   

Mobilisering av nærmiljøet

Natteravnene har gjennom de siste 20 årene etablert seg som en bred folkebevegelse med over 370 lokale grupper over hele landet. Aktiviteten drives av ildsjeler, frivillighetssentraler, ideelle organisasjoner, politi og kommuner. Natteravnene har blitt en av hjørnesteinene i det lokale forebyggingsarbeidet.

En undersøkelse foretatt av Respons analyse blant de kriminalitetsforebyggende koordinatorene i kommunene, viser at nær 80 prosent mener at Natteravnene i stor grad bidrar til økt trygghet når de er til stede i lokalmiljøet. Samtidig oppgir over 60 prosent av de spurte at Natteravnene i stor grad innvirker på å redusere vold og konflikter.

– Dette viser at natteravning fungerer og skaper trygge og gode oppvekstmiljø, sier landesjef Truls Holm Olsen i Tryg. Samtidig bidrar natteravning til kontakt mellom foreldre i nærmiljøet og til inkludering av tilflyttede og flerspråklige. Det handler rett og slett om å bry seg.