Finans Norge positiv til Finansdepartementets Nibor-oppdrag til Finanstilsynet

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finans Norge positiv til Finansdepartementets Nibor-oppdrag til Finanstilsynet

Finansdepartementet ber Finanstilsynet om å utarbeide forslag til offentligrettslig regulering av Nibor. Finans Norge har tidligere tatt til orde for at Nibor blir underlagt offentlig kontroll eller tilsyn. 

Lovreguleringen på dette området som er under utvikling i EU bør også danne grunnlaget for norsk regulering. Forslag til tekst for regulering i EU er ventet i løpet av en måneds tid, og Finanstilsynet får dermed mulighet til å ta hensyn til dette i sitt arbeid.

Nye renteindikatorer?

Finansdepartementet ber også Finanstilsynet om å utrede om det finnes alternative renteindikatorer til Nibor som er basert på omsetning i markedet.

– Finans Norge er positiv til at det foretas en slik utredning og er villig til å bidra i et slikt arbeid, sier direktør Jan Digranes i Finans Norge.

I utgangspunktet er det norske pengemarkedet begrenset i størrelse og det er følgelig også begrenset med alternativer til Nibor. Norske banker er avhengig av opplåning i utlandet og likviditetsforretninger i markedet skjer i stor grad gjennom valutamarkedet. Finans Norge slutter seg til at det er ønskelig med et OIS-marked også i Norge, men dette krever større etterspørsel etter slike renteprodukter.

Renter på gjenkjøpsavtaler

Et tenkelig alternativ kan være å benytte renter på gjenkjøpsavtaler – repoer – i obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Det finnes i utgangspunktet store utestående volumer av OMF, men det må legges til rette for at de skal kunne brukes i repoer. Det kan kreve at regelverket for bankers adgang til å stille eiendeler som sikkerhet endres, og at Norges Bank tar i bruk slike repoer i sin likviditetsstyring.

Finans Norge er tilfreds med at Finansdepartementet er positivt til det arbeidet som har skjedd for å styrke Nibor.