08

Gå til hovedinnhold

08

Vurderer bankkonkurransen

– Regjeringen vil vurdere å gjennomgå konkurransesituasjonen i det norske bankmarkedet. Det skriver finansminister Sigbjørn Johnsen og fornyingsminister Rigmor Aasrud i et brev til Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Bakgrunnen er et spørsmål fra lederen i Stortingets finanskomite, Torgeir Micaelsen, om bankkonkurransen. Les brevet på Finansdepartementets nettsider

Nytt rammeverk for finansiell stabilitet

Den svenske finansmarkedsministeren presenterte 26. august i år Sveriges nye rammeverk for finansiell stabilitet. Det skal etableres et formelt råd for finansiell stabilitet, bestående av representanter fra Finansdepartementet, Finansinspektionen, Riksbanken og Riksgälden. Rådet skal forebygge og håndtere finanskriser.

Samling for yngre medarbeidere i forsikring

Forsikringsforeningen inviterer til et arrangement spesielt for yngre medarbeidere i forsikring – dvs. født i 1975 eller senere. Møtet er 19. september kl 17.00 hos KLP i Bjørvika. Nærmere om møtet, samt påmelding hos Forsikringsforeningen

Over 1000 milliarder i livsforsikring

Forvaltningskapitalen i livsforsikringsselskapene var over 1 063 milliarder kroner pr. første halvår 2013. Dette er en økning på 12 prosent i forhold til samme tid i fjor, ifølge Finans Norges markedsandels- og regnskapsstatistikk for livsforsikring. Brutto forfalt premie i årets første halvår var 47 milliarder kroner. Det er en økning på 9 prosent i forhold til samme period...

Ny uføreordning i offentlig sektor

Arbeidsdepartementet avsluttet 22. august høring om ny uføreordning i offentlig sektor. Finans Norge mener den foreslåtte modell samsvarer godt med ny uføretrygd i folketrygden. Forslaget om å innføre en nettoordning uavhengig av folketrygden støttes. En nettoordning forenkler systemet ved at man blant annet unngår behovet for samordning. En slik modell er administrativt enk...

Økte erstatninger i skadeforsikring

De totale erstatningene i skadeforsikring ble 18,5 milliarder kroner i første halvår 2013, ifølge Finans Norges skadestatistikk. Det er en økning på nær 19 prosent i forhold til samme periode i fjor. Erstatningene for vannskader økte mest med 36 prosent for boliger og over 40 prosent for næringsliv.

Ny brukerundersøkelse fra Finanstilsynet

Finanstilsynet gjennomfører i disse dager en ny brukerundersøkelse om tilsynets virksomhet. Den forrige ble gjennomført i 2010. Spørreundersøkelsen gjennomføres av TNS Gallup. Undersøkelsen blir sendt til et utvalg virksomheter under tilsyn som blir bedt om å svare på ulike forhold knyttet til Finanstilsynets virksomhet. Mer om undersøkelsen på Finanstilsynets sider.

Stort behov for infrastrukturinvesteringer

I teorien er det godt samsvar mellom livsforsikringsselskapenes pensjonskapital og det norske samfunnets skrikende behov for langsiktig finansiering av infrastruktur. I praksis gjør regulatoriske begrensninger denne typen investeringer lite attraktive. Det...

Stabil utvikling for tidligpensjonering

Finans Norge henter halvårlig inn informasjon om utviklingen i antall tidligpensjoneringer innenfor innskudds- og ytelsesbasert pensjon. Den siste statistikken viser at omtrent 5 400 personer har tatt ut sin tjenestepensjon før 67 år i første halvår 2013. Dette er omtrent samme antall tidligpensjonsuttak som første halvår 2012.

541 000 har barneforsikring

Ny statistikk fra Finans Norge viser at 541.000 nordmenn har tegnet barneforsikring ved utgangen av juni 2013. Det er en økning på 2,6 prosent i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Tsunami med regler endrer finansvesenet

– Det kommer en tsunami med nye regler som fundamentalt vil endre det europeiske og norske finansvesenet og dets virkemåte. Ingen av oss vet helt hvordan dette vil gå, sier administrerende direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i siste nummer av Finansfokus....

Bransjeseminar om egenkapitalbevis

Sparebankforeningen og Norske finansanalytikeres forening inviterer til det årlige bransjeseminaret om egenkapitalbevis. Konferansen finner sted 11. september i Oslo Konserthus, påmeldingsfristen er 9. september og det er gratis deltagelse Program og lenke for påmelding finner du her

Seminar om vannskader og reassuranse

Den norske aktuarforening inviterer til seminar om vannskader og reassuranse mandag 2. september kl 14 – 17. Seminaret er gratis og åpent for alle. Påmelding innen fredag 30. august.

Innspill til de politiske partiene

Stortingsvalgkampen er godt i gang. I den forbindelse har Finans Norge utarbeidet notater på noen viktige saker for norsk finansnæring for framtidig verdiskaping, og for våre kunder. Saksnotatene er sendt til alle de politiske partiene på Stortinget.

Finansnæringen som kraft i lokalmiljøet

Gode lokalsamfunn skapes først og fremst av innbyggerne selv, men tradisjonelt har også finansnæringen vært en positiv kraft i lokalmiljøet. For å vise bredden i næringens satsing og tilnærming til bærekraftige lokalsamfunn, trekker vi her frem tre initiativ hvor næringen har vært spesielt aktiv.

Små selskaper tar markedsandeler

Ny premiestatistikk for skadeforsikring fra Finans Norge pr. 2.kvartal 2013 viser at små selskaper har tatt markedsandeler fra de store de siste årene. Flere nye selskaper i markedet bidrar til hard kamp om kundene. Statistikk for skadeforsikring pr 2. kvartal 2013

380 000 forsikret mot helsekø

Stadig flere bedrifter forsikrer sine ansatte mot helsekø. 380 000 nordmenn har ved utgangen av juni 2013 en eller annen form for forsikring mot helsekø, ifølge statistikk fra Finans Norge (FNO). Det er en økning på 15 prosent sammenlignet med samme tidspun...

Nedgang i boliginnbrudd

Forsikringsselskapenes erstatninger etter innbrudd i ulike typer boliger og hytter ble 240 millioner kroner i første halvår 2013. Dette er en nedgang på 5 prosent i forhold til samme periode i fjor ifølge statistikk fra Finans Norge. Nedgangen er størst for villainnbrudd og hytteinnbrudd.

Endring i mønsteravtaler

Finans Norge foretar jevnlige oppdateringer og revisjoner av mønsteravtalene som ligger tilgjengelig på våre medlemssider . Ved siste ”release” (01.07.13) av Dokumentutvalgets reviderte mønsteravtaler ble det kun foretatt endringer i kredittavtalene (utlån). Les mer om de endringer som er gjort i siste rundskriv fra Finans Norge .

Forenkling av skatteregler og fjerning av forbud

Finans Norge har i flere år tatt til orde for å avskaffe forbudet mot å utstede obligasjoner til underkurs. Nå har Finansdepartementet kommet med et forslag om endringer i skatteloven som forenkler beskatning av kursgevinster på obligasjoner. Dersom dette forslaget blir gjennomført vil emisjonsforskriften med forbud mot å utstede obligasjoner til underkurs bli tatt bort....

Motsyklisk kapitalbuffer bør praktiseres i tråd med EU-regelverket

Kapitalkrav om motsyklisk buffer ble innført med virkning fra 1. juli i år, gjennom lovendringer om nye kapitalkrav.  Finansdepartementet har i et supplerende forskriftsforslag angitt formål og rammeverk for praktisering av kravet. Finans Norge har kommentert forslaget i høringssvar 12. august .

Kortbruken økte med mer enn 10 prosent

Tall fra Finans Norge og Nets viser at kortbruken økte med 10,7 prosent i juli sammenlignet med juli 2012. Omsetningsveksten var på 8,2 prosent. I løpet av denne måneden ble det korthandlet for 47,4 milliarder kroner og betalingskortene ble benyttet 125,6 millioner ganger.

Finansnæringen, ungdom og økonomi

Det er fortsatt plasser igjen på Finans Norge skolekonferanse 21.august .  Temaet er ungdom og økonomi og finansnæringens samarbeid med skolen.