Gjeldsveksten noe tilbake i mai

Dagens tall fra Statistisk sentralbyrå viser at tolvmånedersveksten i samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum var 6,4 prosent ved utgangen av mai. Det innebærer en svak reduksjon i veksttakten som var 6,5 prosent i april. Mens gjeldsveksten i husholdningene falt noe, tiltok veksten i kreditt til ikke-finansielle foretak i perioden. Ved utgangen av april utgjorde samlet innenlandsk bruttogjeld til publikum 4 216 milliarder kroner.

Kredittveksten øker videre for ikke-finansielle foretak

Tolvmånedersveksten i kreditt til ikke-finansielle foretak var 4,2 prosent i mai, en økning fra 4,0 prosent i april. Dermed tiltok veksttakten videre, etter å ha falt hver måned fra oktober 2012 til april i år, selv om den fremdeles er lavere enn ved inngangen til 2013.

Ved utgangen av mai utgjorde den samlede innenlandske bruttogjelden til ikke-finansielle foretak 1 413 milliarder kroner sammenlignet med 1 400 milliarder kroner måneden før.

Veksttakten i husholdningene faller noe tilbake

På tolvmåneders basis var kredittveksten til husholdningene 7,4 prosent i mai, ned fra 7,7 prosent måneden før. Husholdningenes bruttogjeld var 2 441 milliarder kroner ved utgangen av mai, mot tilsvarende tall på 2 426 milliarder kroner i april.

Husholdningenes kredittvekst har ligget stabilt rundt 7 prosent siden mars i fjor, men er fremdeles større enn inntektsveksten. Lønnsoppgjørene har vært nokså moderate i 2013, og lønnsveksten ser ut til å bli om lag 3,5 prosent. Dermed øker fortsatt husholdningenes gjeldsbelastning, men trolig i et lavere tempo enn på midten av 2000-tallet.

Gjeldsveksten i husholdningene må i all hovedsak sees i sammenheng med den sterke prisveksten i boligmarkedet.

Litt svakere utlånsvekst fra banker og kredittforetak

Sett under ett var tolvmånedersveksten i bankene og kredittforetakenes utlån til publikum 4,2 prosent i mai, noe ned sammenlignet med 4,5 prosent vekst i april. Samlet utgjorde publikums gjeld fra banker og kredittforetak 3 429 milliarder kroner, noe som tilsvarer om lag 81 prosent av publikums samlede bruttogjeld.

Motsatt var veksten i verdipapirgjeld høy. Tolvmånedersveksten i publikums obligasjonsgjeld var 29,8 prosent i mai, mot 25,9 prosent i april. Tilsvarende tall for sertifikatgjelden var 11,2 prosent og 7,9 prosent i henholdsvis mai og april. Verdipapirgjeld utgjør kun om lag 7 prosent av publikums innenlandske bruttogjeld.