Ulik tilnærming i Norden

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ulik tilnærming i Norden

En ny rapport viser at de nordiske landene har ulik tilnærming til klimautfordringene. Rapporten viser også at klimaarbeidet fortsatt er mer styrt etter ulykkesprinsippet enn etter føre-var-prinsippet.

- Vi har med denne rapporten fått en ny og nyttig informasjonskilde som gjør oss bedre i bedre stand til å forstå kompleksiteten i klimadebatten, sier administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer.

Det må en katastrofe til

Det var først etter styrtregnet i København i juli i 2011 at det virkelig ble fart i klimaarbeidet i Danmark, både hos myndighetene og på forsikringssiden. Ett døgn med regn endte med en regning for forsikringsselskapene på mer enn seks milliarder danske kroner. Det betydde samtidig starten på et nærmere samarbeid mellom forsikringsnæringen og den danske regjeringen. 

Danskene vil ikke lenger forsikre alle typer klimaskader

Rapporten viser at forsikringsselskapene i Norden bruker informasjon om risiko på ulik måte når premien skal fastsettes. Klimaendringene innebærer endringer i risikobildet fremover, og det utfordrer tradisjonell forsikringstankegang. Det kan bli et aktuelt spørsmål i tiden fremover om det bør være dyrere forsikring i områder med stor risiko for skade.

I rapporten diskuteres det om hus som blir bygget i områder med gjentatte skader, bør kunne forsikres.

Dyre vannskader

Det har vært stor oppmerksomhet etter de store ødeleggelsene vårflommen forårsaket, særlig i Kvam i Gudbrandsdalen. Både myndighetene og forsikringsselskapene jobber for å finne løsninger for de som ønsker å flytte til et nytt sted.

Rapporten viser at til tross for hyppigere flomsituasjoner, er det overvannskader i byene som samlet sett fører til de mest kostbare skadene. Mye av forklaringen skyldes at folk bygger ut kjellere, og at vi står overfor fortetting i byene og vannrør som ikke er dimensjonert for å ta imot alt vannet.

I rapporten påpekes det at overvannsskader er noe myndighetene må legge større vekt på fremover. Finans Norge har sammen med kommunenes interesseorganer ved flere anledninger understreket nødvendigheten av å nedsette et offentlig utvalg som tar tak i klimautfordringene.

Rapporten er ment å gi også andre enn egen næring en innsikt i noen av de problemstillingene forsikring er opptatt av. Forhåpentligvis vil rapporten bidra til mer kompetanse og kunnskap og gjerne også økt debatt om fremtidens klimaløsninger som vi alle er avhengige av.