Styringsrenten uendret - ytterligere nedjustert renteprognose

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Styringsrenten uendret - ytterligere nedjustert renteprognose

Hovedstyret i Norges Bank vedtok torsdag 20. juni å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Prognosen for styringsrenten fremover ble imidlertid justert noe ned. Nedjusteringen begrunnes med lavere vekstutsikter både her hjemme og hos våre handelspartnere. I renteprognosen ligger det nå 50 prosent sannsynlighet for rentekutt på septembermøtet. Renteoppgangen skyves samtidig ytterligere ut i tid.

Beslutningen om å holde styringsrenten uendret innebærer at styringsrenten har vært uendret på 1,5 prosent siden mars 2012. Norges Bank viser til at aktiviteten i norsk økonomi ser ut til å være lavere enn tidligere antatt. På den andre siden har inflasjonen vært litt høyere enn ventet og kronen har svekket seg noe. Samlet sett tilsier dette at styringsrenten holdes på dagens nivå.

Nedjusterte renteprognoser

I forbindelse med rentemøtet offentliggjorde Norges Bank sin nye rentebane i Pengepolitisk rapport 2/2013. Prognosen for styringsrenten fremover ble justert noe ned. Dette begrunnes med lavere vekstutsikter både hos våre handelspartnere og her hjemme. Særlig ser det ut til at lavkonjunkturen i Europa vil vare lengre enn Norges Bank tidligere har anslått. I Norge melder bedriftene om svakere produksjonsutsikter, samtidig som arbeidsledigheten har vært høyere enn ventet. I tillegg peker Norges Bank på at lønnsveksten har avtatt og at dette vil dempe prisveksten fremover.

Det er utsikter til at styringsrenten blir liggende på dagens nivå eller noe lavere det nærmeste året, opplyser sentralbanksjef Øystein Olsen. I renteprognosen ligger det nå 50 prosent sannsynlighet for rentekutt på septembermøtet. Renteoppgangen skyves også ytterligere ut i tid, og det ventes ikke noe renteoppgang før mot slutten av 2014. Kronen har svekket seg klart etter dagens offentliggjøring.

Trolig motsyklisk kapitalbuffer

Norges Bank signaliserer at bankene nå bør begynne å bygge en motsyklisk kapitalbuffer, og begrunner dette med sårbarhet i norsk økonomi og gode resultater i finansnæringen. Norges Bank tar sikte på å gi et konkret råd om motsyklisk buffer når forskrift om dette foreligger, slik at rådet trolig vil bli fremmet i den pengepolitiske rapporten som publiseres 19. september i år. Ifølge Norges Bank må nivået på bufferkravet “vurderes i lys av at de øvrige kapitalkravene trappes opp”.