Rammeverket for Nibor styrkes

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Rammeverket for Nibor styrkes

På bakgrunn av gjennomgangen av Nibor som både norske myndigheter og banknæringen har foretatt, gjennomføres nå første fase med tiltak for å styrke rammeverket for Nibor. –For brukerne av Nibor er det viktig å merke seg at Nibor fra kommende årsskifte vil bli beregnet for færre løpetider enn i dag, sier direktør Jan Digranes som leder prosessområde bank i Finans Norge.

Nibor - Norwegian Interbank Offered Rate – er en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider. Nibor skal gjenspeile rentenivået som långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, ”spot”.

Finans Norge arbeider med å styrke grunnlaget for Nibor i samarbeid med Nibor-bankene. Et viktig grunnlag for dette arbeidet er Finanstilsynets brev til Finansdepartementet datert 08.04.2013 med vurderinger av behovet for tiltak for å styrke dagens system for fastsettelsen av Nibor.

–Vi mener at de tiltak som nå iverksettes langt på vei vil imøtekomme de forhold Finanstilsynet har pekt på, sier Digranes.

Dokumentasjon

Bankene pålegges etter revisjonen i Nibor-regelverket å loggføre egne bidrag til Nibor og dokumentere de vurderinger som ligger til grunn. Finans Norge skal sørge for at bankenes rentebidrag gjøres tilgjengelig for allmennheten. Finans Norge legger i dag ut på våre nettsider informasjon om bankenes enkeltbidrag til Nibor i perioden 01.10.2012 til 31.05.2013. Denne informasjonen vil bli oppdatert med jevne mellomrom.

–Offentliggjøring av bankenes rentebidrag vil bidra til å sikre fortsatt høy tillit til Nibor, sier Digranes.

Kontrollutvalg

Det skal videre etableres et kontrollutvalg for Nibor. Utvalget skal overta de kontrollfunksjoner som i dag tilligger Nibor Styringsgruppe, og det er eksplisitt fastsatt at utvalget skal behandle eventuelle klager på fastsettelsen av Nibor. Utvalget skal oppnevnes av Finans Norge og bestå også av andre aktører enn panelbankene. Panelbankene vil for øvrig ikke kunne være representert i kontrollutvalget med samme medlem som i styringsgruppen. Kontrollutvalgets arbeid skal støttes av en overvåkingsfunksjon.

– Vi har konkludert med at denne funksjonen bør utføres av en aktør som er underlagt offentlig regulering og tilsyn, og at den hører sammen med rollen som kalkuleringsagent for Nibor. Finans Norge arbeider nå med sikte på å få på plass en avtale med Oslo Børs om den kombinerte rollen som kalkuleringsagent og overvåker for Nibor, sier Digranes.

Færre løpetider

Nibor vil fra kommende årsskifte bli beregnet for færre løpetider enn i dag.

–Vår vurdering er at antall løpetider bør begrenses til de renter som det er best markedsgrunnlag for å beregne og mest benyttet. Dette er Nibor med løpetid en uke, en måned, 2 måneder, 3 måneder og 6 måneder. Reduksjon av antall løpetider er et gjennomgående tiltak i mange av de land som nå vurderer sine renter som tilsvarer Nibor, sier Digranes.