Kapitalkravsregelverket i EUs Official Journal

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kapitalkravsregelverket i EUs Official Journal

I dag ble EUs nye kapitalkravsregler, tidligere benevnt som ”CRD IV”, publisert i EUs Official Journal. Det nye regelverket vil tre i kraft i EU fra 1.1.2014. De nye kapitalkravsreglene omfatter en forordning (”CRR” – Capital Requirement Regulation) og et nytt direktiv (”CRD”- Capital Requirement Directive). Det nye regelverket regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner og verdipapirforetak. Flere av kravene har en anbefalt innfasingsperiode, og det henvises til overgangsordningene i forordningen og direktivet.

Det nye regelverket har utgangspunkt i EU kommisjonens forslag til lov- og direktivendringer fra 20. juni 2011, som hensyntar anbefalinger om strengere og internasjonalt harmoniserte krav til kapital og likviditet fra banktilsynskomiteen i Bank for International Settlements (BIS). De nye reglene erstatter EUs frem til nå gjeldende kapitaldekningsdirektiv, 2006/48/EC og 2006/49/EC, samt revisjonene 2009/111/EC ("CRD II") og 2010/76/EU ("CRD III"). CRR og CRD IV er vedtatt av EU rådet og EU parlamentet i felleskap (”co-decision” etter den såkalte "normale beslutningsprosedyren”. Partene har etter to års trilogforhandlinger endelig forhandlet frem en kompromisstekst i samarbeid med EU kommisjonen.

De nye kravene bygger på erfaringer fra siste finanskrise. Det overordnede målet er å styrke banksektorens tapsbærende evne, og å sikre finansiering av økonomisk aktivitet og vekst. CRR/CRD IV skal sikre konsistent og transparent gjennomføring i EU, og vil sammen med regelverket om krisehåndtering, tilsynspraksis gjennom ECB, og innskuddgarantiordning, utgjøre ett felles regelverk (”single rulebook”) for banksektoren i EU. The European Banking Authority (EBA) har en sentral rolle i dette arbeidet gjennom å utarbeide felles bindende tekniske standarder, retningslinjer og anbefalinger.

”CRD IV” skjerper kravene til ansvarlig kapital, særlig ren kjernekapital, og innfører krav om kapitalbuffere , uvektet kjernekapitalandel, nye kvantitative likviditetskrav, i tillegg til krav om virksomhetsstyring myndigheters tilsynspraksis og sanksjonsmuligheter m.m.

Om norsk ikrafttreden
For Norge vil ikrafttredelsestidspunktene formelt bestemmes når EØS-komiteen slutter seg til å ta rettsaktene inn i EØS-avtalen, men ettersom formålet er å harmonisere rammebetingelsene vil det ofte bestemmes at nytt EU-regelverk skal tre i kraft i hele EØS-området til samme tid. Etter vedtakelsen i EØS-komiteen skal regelverket gjennomføres i Norge.

Gjennom stortingets tilslutning til Proposisjon 96 L, er det vedtatt nye og økte kapitalkrav med virkning allerede fra 1.7.2013. For at norske regler skal være i harmoni med ”CRD IV”, må imidlertid detaljerte bestemmelser om beregningsgrunnlag og andre forutsetninger innføres i forskrifter. Det er antatt at relevante forskrifter vil komme på høring i løpet av september/oktober 2013.