Hedgefond til ikke-profesjonelle

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hedgefond til ikke-profesjonelle

Alternative investeringsfond, herunder hedgefond, må kunne tilbys og markedsføres overfor ikke-profesjonelle aktører dersom det samtidig blir innført et sterkere investorvern. Det blir foreslått av en arbeidsgruppe ledet av Finanstilsynet.  Finans Norge støtter forslaget.

Spørsmålet kommer opp i forbindelse med innføringen av det såkalte AIFM-direktivet i norsk rett. AIFM-direktivet regulerer forvaltere av investeringsfond som ikke faller inn under den ordinære fondslovgivningen (UCITS), altså forvaltere av hedgefond/spesialfond, aktive eierfond/private equity, eiendomsfond mv.

AIFM = Alternative Investment Fund Managers.

En arbeidsgruppe ledet av Finanstilsynet har utarbeidet et forslag til hvordan direktivet skal gjennomføres I Norge. Finansdepartementet sendte forslaget på høring 21.03.2013.

Forslaget

Forslaget gjelder regulering av virksomheten til forvalterne av alternative investeringsfond, og ikke regler om de ulike kollektive investeringsstrukturer - produktene - som faller innunder definisjonen alternative investeringsfond.

Ny lov

Arbeidsgruppen foreslår at det vedtas en ny lov om forvaltning av alternative investeringsfond. Samtidig beholdes eksisterende regulering av forvaltning av verdipapirfond i verdipapirfondloven.

Det foreslås innført konsesjonsplikt for forvaltere med samlet kapital til forvaltning over visse terskelverdier, og registrerings- og rapporteringsplikter for øvrige forvaltere.  Etter en forenklet notifiseringsprosess, kan et foretak som har konsesjon i en EU-stat, utøve tilsvarende virksomhet i andre stater.

Det innføres regler om markedsføring i EU-området etter modell for markedsføring av UCITS-fond. Disse er avgrenset til å gjelde markedsføring overfor profesjonelle aktører, og den enkelte stat kan innføre strengere regler for fond og markedsføring mot ikke-profesjonelle, herunder forbrukere.

Markedsføring til ikke-profesjonelle

Nasjonale verdipapirfond (som ikke er spesialfond) kan i dag fritt markedsføres og selges til ikke-profesjonelle investorer, herunder forbrukere. Ifølge forslaget fra arbeidsgruppen vil dette videreføres.

Spesialfond (og tilsvarende utenlandske) kan kun tilbys profesjonelle investorer. Begrepet spesialfond omfatter fond som ofte kalles hedgefond. Dette er en fellesbetegnelse for fond som forvaltes på en mer fleksibel måte enn alminnelige verdipapirfond. Målsetningen for spesialfond er typisk å gi positiv avkastning uavhengig av markedsutviklingen for øvrig, gjennom alternative investeringsstrategier.

Øvrige alternative investeringsfond, som ikke er spesialfond, kan i dag markedsføres og selges til ikke-profesjonelle investorer. Dette gjelder bl.a. såkalte eiendomsfond, m.v. Det foreslås her strengere regulering.

Et flertall i arbeidsgruppen mener at alternative investeringsfond, herunder spesialfond, bør kunne markedsføres til ikke-profesjonelle investorer, forutsatt at det innføres styrket investorvern gjennom bl.a. krav til

  • tillatelse fra Finanstilsynet, uavhengig av størrelsen på den samlede kapital.
  • krav til god forretningsskikk etter verdipapirhandellovens regler.
  • krav til særlig tilpasset informasjonsdokument (nøkkelinformasjon) etter mønster av verdipapirfondloven (KIID).
  • egnethetsvurdering etter verdipapirhandellovens regler.
  • hjemmel for Finanstilsynet til å nedlegge forbud mot salg av AIF til ikke-profesjonelle etter en konkret vurdering.
  • tilslutning til en ekstern minnelig klageordning.

Finans Norge støtter forslaget

Finans Norge gir i sin høringsuttalelse  generell støtte til arbeidsgruppens forslag om gjennomføringen av direktivet i norsk regelverk. Finans Norge mener at det er  generelt viktig at det er mest mulig like rammebetingelser og konkurransevilkår for alle forvaltere som opererer i det norske markedet, og at denne er basert på en felleseuropeisk forståelse. Samtidig er det viktig at reguleringen og praktiseringen av denne ikke hindrer tilgangen på risikovillig kapital i form av private equity og lignende til næringslivet.