Fradragsbegrensning for rentekostnader på konsernintern gjeld

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Fradragsbegrensning for rentekostnader på konsernintern gjeld

Finansdepartementet foreslår i et høringsnotat å begrense retten til å kreve fradrag ved inntektsligningen for renter som betales til nærstående långiver. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å motvirke skatteplanlegging knyttet til rentefradrag. Finans Norge mener at forslaget favner for vidt sett i lys av formålet med fradragsbegrensningen. 

De foreslåtte reglene er slik Finans Norge ser det uforholdsmessig strenge når det verken ses hen til om transaksjonen er forretningsmessig motivert eller skattenivået der renteinntektene skattlegges.

Finansinstitusjoner

Finansinstitusjoner omfattes ikke av den foreslåtte rentefradragsbegrensningen. Finans Norge er enig i at finansinstitusjoner bør unntas fra fradragsbegrensningen og støtter departementets begrunnelse for unntaket. Imidlertid bør også selskaper som er nærstående til en finansinstitusjon, men som selv ikke er finansinstitusjoner, unntas fra regelen på linje med finansinstitusjoner. I tillegg bør unntaket omfatte saminvesteringsstrukturer i eiendom og andre kapitalkrevende aktiva.

Finansinstitusjoner driver særegen virksomhet som er strengt regulert. Det regulatoriske rammeverket som finansinstitusjoner og øvrige selskap som inngår i finanskonsern er underlagt, begrenser muligheten for å benytte konserninterne lån som ledd i skatteplanlegging. Finans Norge mener at dette gjør det naturlig å unnta alle selskaper som er nærstående til finansinstitusjoner fra rentefradragsbegrensningen.

Konsernkontoordninger

Forslaget om begrensning av fradrag for renter i interessefellesskap vil, dersom det blir vedtatt, få klart negative konsekvenser for mange selskaper som deltar i et konsernkontosystem.

Begrenses skattemessig fradrag i slike interne konsernkonto-låneforhold kan det bety at konsernkontoordningene blir mindre attraktive. Som en konsekvens av dette vil forslaget også få betydning for bankenes kapitaldekning. Finans Norge mener på denne bakgrunn at det bør gis unntak fra fradragsbegrensningen for godkjente konsernkontoordninger.