06

Gå til hovedinnhold

06

Ulik tilnærming i Norden

En ny rapport viser at de nordiske landene har ulik tilnærming til klimautfordringene. Rapporten viser også at klimaarbeidet fortsatt er mer styrt etter ulykkesprinsippet enn etter føre-var-prinsippet.

Nytt nummer av Finansrett

Nytt nummer av Finansrett er nå publisert med nyheter om rammebetingelser for finansnæringen. Artiklene dekker både bank, forsikring og verdipapirområdet. Du finner 77 artikler om bl.a. nye kapitalkrav, nasjonalt gjeldsregister, solvens II og mange andre saker. Finansrett er forbeholdt ansatte i medlemsbedriftene og betalende abonnenter. Gå til Finansrett

Kapitalkravsregelverket i EUs Official Journal

I dag ble EUs nye kapitalkravsregler, tidligere benevnt som ”CRD IV”, publisert i EUs Official Journal. Det nye regelverket vil tre i kraft i EU fra 1.1.2014. De nye kapitalkravsreglene omfatter en forordning (”CRR” – Capital Requirement Regulation) og et nytt direktiv (”CRD”- Capital Requirement Directive). Det nye regelverket regulerer virksomheten i kredittinstitusjoner o...

Hedgefond til ikke-profesjonelle

Alternative investeringsfond, herunder hedgefond, må kunne tilbys og markedsføres overfor ikke-profesjonelle aktører dersom det samtidig blir innført et sterkere investorvern. Det blir foreslått av en arbeidsgruppe ledet av Finanstilsynet.  Finans Norge støtter forslaget.

Kostnader ved ekstra bankskatt

Politikk er å ville, skriver Dagbladet på lederplass, og gir sin støtte til SV-leder Audun Lysbakkens forslag om å innføre en særskatt på finansnæringen. Men politikk er også å vurdere alle sider ved et slikt forslag, også de negative. Det skriver adm....

Fradragsbegrensning for rentekostnader på konsernintern gjeld

Finansdepartementet foreslår i et høringsnotat å begrense retten til å kreve fradrag ved inntektsligningen for renter som betales til nærstående långiver. Bakgrunnen for forslaget er et ønske om å motvirke skatteplanlegging knyttet til rentefradrag. Finans Norge mener at forslaget favner for vidt sett i lys av formålet med fradragsbegrensningen. 

Felles rammer for arbeidet med klimatilpasning

 Klimatilpasningsmeldingen, Meld. St. 33 (2012-2013), ble for kort tid siden behandlet i Stortinget. Finans Norge har merket seg at regjeringen i meldingen ikke avklarer statlige ansvarsforhold på klimatilpasningsområdet, herunder hvem som skal være myndighet på sentrale områder som overvann og havnivåstigning. At stortingsbehandlingen tar opp dette, anser Finans Norge som...

Misforståelser om sparing og gjeld

Eivinn Fjellhammer og Chr. Anton Smedshaug i AgriAnalyse anklager i Finansavisen 18. juni Finans Norge for å skape falsk trygghet ved å peke på den høye spareraten i husholdningene uten å vektlegge gjeldsveksten. AgriAnalyse ser ut til å misforstå...

Styringsrenten uendret - ytterligere nedjustert renteprognose

Hovedstyret i Norges Bank vedtok torsdag 20. juni å holde styringsrenten uendret på 1,5 prosent. Prognosen for styringsrenten fremover ble imidlertid justert noe ned. Nedjusteringen begrunnes med lavere vekstutsikter både her hjemme og hos våre handelspartnere. I renteprognosen ligger det nå 50 prosent sannsynlighet for rentekutt på septembermøtet. Renteoppgangen skyves...

Forventer at finansnæringen tar ansvar

– I en verden preget av åpenhet er det ikke mulig å velge bort de store samfunnsutfordringene. Banker må forholde seg til for eksempel miljøspørsmål, fattigdom og menneskerettigheter. Omgivelsene forventer at finansnæringen tar ansvar, og den som tar lett p...

Kreutzer til Universitetet i Oslo

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge er oppnevnt som nytt styremedlem ved Universitetet i Oslo. Samtidig er hans forgjenger i FNO, Arne Hyttnes, oppnevnt som nytt styremedlem ved Norges handelshøyskole. Det er Kunnskapsdepartementet som oppnevner...

Toppmøte om kapitaltilgang for små og unge bedrifter

Adm. direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, deltok i dag på et toppmøte om kapitaltilgang for små og unge bedrifter som nærings- og handelsminister Trond Giske hadde innkalt til. Kreutzer hadde to konkrete råd til Giske.

Nytt beregningsgrunnlag for kollektiv pensjonsforsikring

Finans Norge har utarbeidet rapporten ”K2013 Minimum beregningsgrunnlag for premieberegninger og avsetninger for kollektiv pensjonsforsikring i Norge – fastsatt av Finanstilsynet i mars 2013”. Presisering av prismodell.

OMF og boligmarkedet

I en artikkel i Finansavisen 13.06.13 gjengis uttalelser fra et par høyprofilerte analytikere om at obligasjoner med fortrinnsrett – OMF har bidratt til at bankene er blitt mer sårbare enn før. Det hevdes at bruken av OMF kan forsterke et eventuelt boligprisfall og virke destabiliserende. Virkeligheten er den motsatte. Det skriver spesialrådgiver Stein Sjølie, Finans Norge i...

Interessentdialog er nødvendig

– Interessentdialog er nødvendig for å sikre kunnskapsbaserte beslutninger. Uten slik dialog er det vanskelig å skjønne den samfunnsmessige konteksten finansnæringen er en del av og de aktører næringen samhandler med og er avhengig av, sier rådgiver for...

– Etikk dypt forankret

– Etikk, governance og samspill med medarbeiderne er dypt forankret i Storebrand, sier bærekraftsjef Stina Billinger i Storebrand. Ansvarlighet ligger i selskapets DNA. Les mer i siste nummer av Nordisk Forsikringstidskrift.

Mange hektiske handelsdager i mai

Tall fra Finans Norge og Nets viser at det i mai var en vekst i kortbruk på 7,5 prosent sammenlignet med mai 2012. Økningen i kortomsetningen var på 6,6 prosent. Totalt korthandlet vi for 44,9 milliarder kroner og betalingskortene ble benyttet 122,1 millioner ganger.

Flere kvinner i ledelse

I perioden 2003-2012 økte antallet kvinnelige banksjefer og direktører i Finans Norges medlemsbedrifter med 34 prosent fra 480 til 644, mens antallet mannlige banksjefer og direktører falt.

Rammeverket for Nibor styrkes

På bakgrunn av gjennomgangen av Nibor som både norske myndigheter og banknæringen har foretatt, gjennomføres nå første fase med tiltak for å styrke rammeverket for Nibor. –For brukerne av Nibor er det viktig å merke seg at Nibor fra kommende årsskifte vil bli beregnet for færre løpetider enn i dag, sier direktør Jan Digranes som leder prosessområde bank i Finans Norge.

Rammeverket for Nibor styrkes

På bakgrunn av gjennomgangen av Nibor som både norske myndigheter og banknæringen har foretatt, gjennomføres nå første fase med tiltak for å styrke rammeverket for Nibor. –For brukerne av Nibor er det viktig å merke seg at Nibor fra kommende årsskifte vil bli beregnet for færre løpetider enn i dag, sier direktør Jan Digranes som leder prosessområde bank i Finans Norge.

Over 500 millioner i erstatninger etter flommen

Naturskadeerstatningene etter flommen i mai anslås til å komme på over 500 millioner kroner. –Det viser seg at skadene etter flommen er mer omfattende enn de første anslagene fra Finans Norge. Totale erstatningsbeløp vil sannsynligvis beløpe seg til mer enn...

Gjennomsiktighet og samfunnsansvar

Adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge deltok nylig på lanseringen av professor Atle Midttuns bok ”CSR and Beyond. A Nordic Perspective” . Kreutzer satte i den forbindelse likhetstegn mellom samfunnsansvarlige bedrifter og transparente bedrifter. 

Bankenes resultater for 1. kvartal

Bankene (morbanker) hadde for 1. kvartal 2013 en resultatnedgang mot samme periode i fjor på 1,6 milliarder kroner eller 17,9 prosent. Resultat før skatt endte på 7,2 milliarder kroner. Hovedårsakene til resultatnedgangen er en vesentlig redusert rentenetto, reduserte inntekter fra verdipapirer og økte tap på utlån. Bankene er fortsatt solide med kun en svak nedgang i forhol...