Varsel om renteøkninger

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Varsel om renteøkninger

Finans Norge mener at bankenes informasjon til markedet den senere tid om fremtidige renteendringer ikke rammes av konkurranseloven. Bankenes uttalelser må ses i lys av den debatt som har vært rundt myndighetenes varslede innskjerping av bankenes kapitalkrav. Det må under konkurranseloven være rom for å kunne delta i den aktuelle samfunnsdebatt om virkningen av slike forslag. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Dagens Næringsliv.

Konkurransetilsynets direktør Christine B. Meyer har i en kronikk DN 23. mai gitt uttrykk for at bankene må være tilbakeholdne med å uttale seg om fremtidig prissetting i det offentlige rom, såkalt ”prissignalisering”. Begrunnelsen er hensynet til konkurransen.

La meg først understreke at både Finans Norge og bankene er opptatt av at det er og bør være en virksom konkurranse ved bankenes rentefastsettelse. Dette er bla. ivaretatt gjennom et diversifisert tilbud med mange ulike aktører, både små og store, utenlandske og innenlandske, samt nisjeaktører.

Finans Norge mener at bankenes informasjon til markedet den senere tid om fremtidige renteendringer ikke rammes av konkurranseloven. Bankenes uttalelser må ses i lys av den debatt som har vært rundt myndighetenes varslede innskjerping av bankenes kapitalkrav. Det må under konkurranseloven være rom for å kunne delta i den aktuelle samfunnsdebatt om virkningen av slike forslag. Dette utgjør ingen forsøk på, verken direkte eller underforstått, å koordinere prisdannelsen. Det er her verdt å merke seg at også myndighetene i den aktuelle debatten uttalte at renteøkning kunne være en konsekvens av myndighetenes forslag.

En slik informasjon til markedet vil også  være positiv idet kundene gis mulighet til å innrette seg på en fremtidig renteøkning. Dette samsvarer også godt med bankenes plikt til å opplyse om sine renter i Finansportalen. Tegn i tiden er større åpenhet og transparens.

Finans Norge ser likevel at utveksling av informasjon om fremtidige priser etter omstendighetene kan oppfattes som prissensitiv informasjon som kan virke konkurransebegrensende. Dette kan begrense bankenes selvstendighet ved prisfastsettelsen og redusere insentivet til å konkurrere. Selv om vi her mener bankene har operert i samsvar med loven, varslet vi i april, etter samtaler med Konkurransetilsynet, våre medlemmer om at det er viktig å ha fokus på forholdet til konkurranseretten og bankenes selvstendighet i prisfastsettelsen. Vi forstår det slik at Konkurransetilsynet ikke nå har holdepunkter for at de uttalelser bankene har gitt i media i den senere tid har vært i strid med konkurranseloven, samtidig som tilsynet er tilfreds med at vi har satt fokus på denne saken. I så måte har Konkurransetilsynet gitt et tydelig signal om at det vil følge nøye med på bankenes praksis i fremtiden.