Positiv til utvalg om overvannshåndtering

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Positiv til utvalg om overvannshåndtering

-Finans Norge er positiv til at regjeringen vil sette ned et lovutvalg som skal vurdere gjeldende regelverk og komme med eventuelle forslag til forbedring av rammebetingelsene for kommunenes håndtering av økende mengder overvann ved et klima i endring, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Dette fremgikk da Regjeringen i dag la frem stortingsmelding om klimatilpasning.

Forsikringsbransjen ønsker fortsatt å tilby trygghet ved å overta risikoen for skader på liv og bygninger knyttet til overvannskader og naturskader. 

Forsikringsselskapenes skadetall viser at vann som ikke finner riktig avløp gjør stor og økende skade, særlig i byene der folk bor tett. Mer nedbør i framtida ventes å forsterke disse utfordringene. I Norge skal det være et høyt sikkerhetsnivå og folk skal føle seg trygge der de bor og ferdes. Økt skred- og flomfare og problemer med overvann i bebygde områder som følge av klimaendringene vil bidra til å endre det risikobildet vi er vant til å forholde oss til. Områder som tidligere har vært regnet som trygge kan bli mer utsatt.

Kommunenes ansvar i forbindelse med arealplanlegging og forebygging av naturskader skal bli tydeligere enn i dag.

Finans Norge ønsker å spille en sentral rolle i klimaarbeidet gjennom å bidra med kunnskapsdeling og skadestatistikk.

I meldingen heter det blant annet at: ”I enkelte områder kan klimaendringene innebære økt risiko for naturskade. I Norge finnes gode offentlige og private naturskadeordninger. Den norske naturskademodellen har stor samfunnsnytte. Organiseringen gir en effektiv beskyttelse mot den økonomiske risikoen som følger med ekstremvær.”