Ønsker EU-tilpassede kapitalkrav

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ønsker EU-tilpassede kapitalkrav

Finans Norge har i dag sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementet om beregningsgrunnlag for kapitalkrav for boliglån. Departementet har foreslått fire ulike regelsett som hver for seg vil kunne erstatte gjeldende Basel I-gulv. Finans Norge mener kapitaldekningsregelverket bør følge internasjonal beste praksis og at regler for beregningsgrunnlaget bør følge EUs reviderte kapitalkravsregelverk.

Finans Norge ser det som helt sentralt at gjeldende Basel I-gulv fjernes, ettersom det er til hinder for god risikostyring. Av de fem alternativene vurderer Finans Norge alternativ 2, som skjerper minstekravet til anslått tapsgrad ved mislighold, og alternativ 3, multiplikasjon av boliglånsvekter med faktor 2, som mindre uheldige alternativer enn de øvrige.

Finans Norge mener alternativ 3 isolert sett best ivaretar samsvaret mellom engasjementers risiko og risikovekter. Imidlertid står dette alternativet, etter vårt syn, i et uklart rettslig forhold til EUs reviderte kapitaldekningsregler. Alternativ 2 vil i mindre grad enn alternativ 3 videreføre risikosensitive risikovekter, men vår vurdering er at alternativ 2 samsvarer med EU-regelverkets unntaksbestemmelse til å fastsette nasjonale risikovekter. Dette alternativet vil dessuten omfatte alle lån med pant i norske boligverdier. Finans Norge foretrekker derfor alternativ 2.