Ny vergemålslov fra 1. juli 2013

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Ny vergemålslov fra 1. juli 2013Fra 1. juli 2013 trer ny vergemålslov med forskrifter i kraft. Den nye loven erstatter gjeldende vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Nytt i loven er blant annet at tilsyn med verger og forvaltning av mindreåriges midler overføres fra de kommunale overformynderiene til fylkesmennene.

Videre økes grensen for når mindreåriges midler skal forvaltes av det offentlige fra kr 75 000,- til 2 ganger grunnbeløpet i Folketrygden. En viktig nyhet for bankene er også at mindreårige som har fylt 15 år, etter endringer i finansavtaleloven § 25 som trer i kraft 1. juli, alene kan inngå kontoavtale for såkalte frie rådighetsmidler. Finans Norge har utarbeidet mønstre til nye avtalevilkår for kontoer som eies av mindreårige. Justisdepartementet har utarbeidet vilkår for kontoer tilhørende personer under vergemål som forvaltes av det offentlige.

De mest sentrale endringene i vergemålsregelverket samt endringene i finansavtaleloven § 25 (som også trer i kraft fra 01.07.13) omtales nedenfor. Mye god informasjon om vergemålsloven finnes også på Vergemålsportalen, www.vergemal.no