Kan skadedata fra forsikring brukes av kommunene til klimaforebygging?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kan skadedata fra forsikring brukes av kommunene til klimaforebygging?

Startskuddet for pilotprosjektet ble markert med et klimaseminar i Oslo i regi av Finans Norge og Vestlandsforsking 22. mai. Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, åpnet seminaret som tok for seg norske og internasjonale erfaringer med å ta i bruk skadestatistikk fra forsikringsbransjen i kommunal planlegging.

- Vi ønsker å opprettholde en bærekraftig forsikringsnæring som fortsatt kan og vil tilby økonomisk trygghet mot alle typer skader. Dette pilotprosjektet er konkret og nyskapende og tar ’preik til praksis’, sa Kreutzer i innledningen.  

Bakgrunnen for pilotprosjektet

Bakgrunnen for prosjektet er et innspill fra Finans Norge til høringen av NOU 2010:10 ”Tilpasing til eit klima i endring”, der bl.a. følgende forslag blir lansert: ”Etablere en database til offentlig bruk og forskning med et samlet, anonymisert datagrunnlag over klimarelaterte skader fra forsikringsselskapene og Naturskadepoolen”. 

Finans Norge skal gjennomføre prosjektet i samarbeide med Vestlandsforsking, geografisk institutt ved NTNU og Bjerknessenteret. Miljøverndepartementet ved Framtidens byer er inne med en mindre delfinansiering av prosjektet.

-Må forstå klimaendringene og øke kompetansen

Kreutzer mener finansnæringen må få styrket kompetanse og forståelse for hvilken innvirkning klimaendringene har på hvordan det drives forretning i et marked som preges av tøff konkurranse om kundene. Forskning bygger ny kunnskap og innovasjon, og fokus på fornyet kunnskap vil være en viktig del av pilotprosjektet gjennom samarbeid med forskningsmiljøer.

Det overordnede målet for pilotprosjektet er å avklare potensialet og forutsetninger for å styrke forebygging av klimarelatert naturskade ved å teste ut nytteverdien av tilgang til forsikringsselskapenes skadestatistikk.  Fokuset i pilotprosjektet er tilbakeslags- og overvannsproblematikk. Prosjektet er et unikt samarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, Miljøverndepartementet, forskningsmiljøer og forsikringsselskaper.

Våtere og villere vær

Forsikringsselskapenes skadetall viser at vann som ikke finner riktig avløp gjør stor og økende skade, særlig i byene der folk bor tett. Mer nedbør i framtida ventes å forsterke disse utfordringene. I Norge skal det være et høyt sikkerhetsnivå og folk skal føle seg trygge der de bor og ferdes. Økt skred- og flomfare og problemer med overvann i bebygde områder som følge av klimaendringene vil bidra til å endre det risikobildet vi er vant til å forholde oss til. Områder som tidligere har vært regnet som trygge kan bli mer utsatt.

Klima må inn i planleggings- og beslutningsprosesser 

Marianne Karlsen fra Miljøverndepartementet presenterte hovedtrekkene i stortingsmeldingen om klimatilpasning (Meld. St. 33 2012- 2013). Meldingen påpeker at klima må inn i planleggings-og beslutningsprosesser og det er ikke lenger bærekraftig å basere seg på historiske data for å se hva fremtidige klimaendringer vil kunne være. 

Videre viser klimatilpasningsmeldingen til at en skal legge til grunn det høyeste risikoscenarioet for klimaendring i investeringsbeslutninger i tiden fremover. Det anbefales også at det nedsettes et offentlig utvalg til høsten for å vurdere regelverket rundt overvann, samt etableres en overvannsmyndighet for å få en samlet oversikt over utviklingen på dette komplekse fagområdet. Karlsen nevnte at de som finansiell bidragsyter til pilotprosjektet ønsket flere slike nyskapende prosjekter velkommen, men at regjeringen ønsker å opprettholde det solidariske systemet Naturskadepoolen baserer seg på. Hun påpekte at lovene som regulerer naturskader allerede i dag åpner for skadeforebyggingstiltak både for forsikring og kommune.