Hvordan skal unge bli «sjef i eget liv»?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvordan skal unge bli «sjef i eget liv»?

Husbanken, NAV og Finans Norge har sammen utviklet "Sjef i eget liv", økonomisimulatoren som kan gi unge bedre oversikt over hvordan ulike økonomiske valg påvirker muligheten til å skaffe egen bolig. Les hva adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge, adm. direktør Bård Øistensen, Husbanken og tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, NAV mener om "Sjef i eget liv".

Rekordhøye og fortsatt stigende boligpriser, krav til egenkapital ved boligkjøp og frykt for at vi har en boligboble som kan sprekke og forstyrre den finansielle stabiliteten i samfunnet. I media og samfunnsdebatten står dette høyt på dagsordenen, særlig med tanke på hva dette har å si for de unges muligheter til å skaffe seg egen bolig. Samtidig som de må spare mer for å kjøpe egen bolig, utsettes dagens ungdom for et stadig sterkere forbrukspress.

Dette, i kombinasjon med tilbud om kreditt, gir inntrykk av at alt kan kjøpes nå, og betales senere. Mange blir fristet til å utsette betalingen. Dermed reduseres muligheten til å spare til fremtidig boligkjøp. Manglende evne og vilje til å gjøre opp for seg kan i verste fall føre til betalingsanmerkninger som gjør det vanskelig – kanskje umulig – å få boliglån. Dette viser seg å være et stadig voksende problem, særlig for unge.

I regjeringens boligmelding Meld.St.17 (2012-2013) «Byggje – bu – leve» fremheves sparing  til bolig som en god forberedelse til voksenlivet. Kunnskap om og motivasjon til å spare til bolig beskrives som viktig. I meldingen sier regjeringen at de også ønsker å styrke undervisningen om privatøkonomi i skolen.

Forebygging og kunnskap

Undersøkelser, både nasjonalt og internasjonalt, bekrefter også betydningen av kunnskap. En nylig offentliggjort SIFO-undersøkelse viser at det er en sammenheng mellom tilbakevendende betalingsproblemer og lav økonomisk kunnskap og liten oversikt over økonomien. Unge trenger derfor å vite mer om økonomiske valg og konsekvensene av disse.

NAV, Husbanken og medlemmene i Finans Norge møter befolkningen i ulike livsfaser og -situasjoner. Vi har en felles målsetting om å forebygge økonomiske problemer, og ønsker spesielt å bidra til større bevissthet blant unge mennesker om hva det innebærer å ta økonomiske valg. Økt kunnskap kan gjøre det enklere å ta ansvar for egen økonomi. For eksempel er det viktigere enn noensinne å begynne å spare tidlig til egen bolig, både på grunn av høye boligpriser og økte egenkapitalkrav. Dette budskapet må formidles til ungdommen.

Sjef i eget liv

NAV, Husbanken og Finans Norge samarbeider, både på nasjonalt og lokalt nivå, for å finne gode løsninger som er til det beste for innbyggerne. For å forebygge økonomiske problemer, spesielt blant unge mennesker, har vi etablert et samarbeid om utvikling av det digitale verktøyet Sjef i eget liv. Gjennom dette vil unge mennesker få innsikt i egen økonomi og dermed bedre muligheter til å kunne planlegge. Personlig økonomi kan være komplisert for den enkelte, og det kan være krevende å ha oversikt. Sjef i eget liv skal hjelpe unge til å se de økonomiske sammenhengene og dermed få større bevissthet om personlig økonomi. Verktøyet kan brukes til opplæring og i rådgivningssituasjoner.

Samarbeidspartene deler en ambisjon om at unge på sikt skal møte det samme verktøyet på skolen, i banken og ved evt. kontakt med NAV og i kommunene. Vi vil derfor oppfordre alle som er opptatt av opplæring og informasjon om personlig økonomi til å ta verktøyet i bruk. Sjef i eget liv er tilgjengelig både på Finans Norges og NAVs nettsider og på: https://sjefiegetliv.husbanken.no/

Ungdom er ingen ensartet gruppe, mange er under utdanning, noen er i jobb og andre er utenfor både skole og arbeid. Derfor mener vi det er viktig at vi benytter flere kanaler når vi skal informere og drive forebyggende arbeid. Vårt samarbeid er et godt eksempel på at vi kan nå flere ungdomsgrupper sammen enn hver for oss. Hvis vi kan hjelpe de unge slik at de får en lettere overgang til voksenlivet, vil det være i hele samfunnets interesse.

Adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge, adm. direktør Bård Øistensen, Husbanken og tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, NAV.

Idar Kreutzer, Finans Norge    Bård Øistensen, Husbanken og Bjørn Gudbjørgsrud, NAV