Hvem skal finansiere næringslivet?

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Hvem skal finansiere næringslivet?

Reguleringer som demper sannsynligheten for finansiell ustabilitet kan også redusere økonomiens vekstevne. Norske myndigheter må finne den riktige balansegangen. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen.

I The Economist, 4. mai 2013, rettes søkelyset mot en svært aktuell problemstilling: pengepolitikken i Europa virker ikke slik den normalt bør gjøre. I mindre grad enn tidligere påvirker styringsrenten den lånerenten husholdninger og bedrifter står overfor.

Gjennom 2012 har utlånene fra europeiske banker til næringslivet falt med nesten 180 milliarder euro. Små og mellomstore bedrifter mister avgjørende finansiering siden de ikke har andre lånealternativer enn banklån. I Frankrike, Spania og Italia utgjør nettopp denne delen av næringslivet mellom 60 og 80 prosent av sysselsettingen. Situasjonen er så alvorlig at Den europeiske sentralbanken er under press for å komme med målrettede tiltak for å lette finansieringssituasjonen for de små og mellomstore bedriftene.

Også her hjemme forstyrres pengepolitikkens virkemåte. Forskjellen mellom Norges Banks styringsrente og utlånsrentene til foretakene er nær doblet siden 2007. Styringsrenten er svært lav, men faktum er at bankene reduserte sine utlån til bedriftene med nær 22 milliarder kroner fra juni til desember i fjor. Det har sammenheng med varslede skjerpelser av kapitalkrav. Bankene må holde betydelig mer egenkapital, og resultatet er blant annet økte lånerenter og lavere utlånskapasitet overfor næringslivet. Også i Norge er de små og mellomstore i næringslivet avhengig av bankfinansiering. I likhet med i Europa, sørger disse for en stor del av samlet sysselsetting, og her ligger mye av Norges innovative evne. Mister de avgjørende finansiering, svekkes verdiskapingen.

Det er liten tvil om at solide og likvide banker er viktig, noe også finansnæringen i Norge støtter. Men reguleringer som demper sannsynligheten for finansiell ustabilitet kan også redusere økonomiens vekstevne. Norske myndigheter må finne den riktige balansegangen.