Erstatningsordningene ved naturskade

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Erstatningsordningene ved naturskade

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Bygninger og løsøre som er brannforsikret er automatisk forsikret mot naturskade og administreres av Norsk naturskadepool, som er en del av Finans Norge (FNO). Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres, som dyrket mark og broer, dekkes gjennom Statens naturskadefond.

Forsikring – bygninger og løsøre

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer.
 
Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. I tillegg til de felles erstatningsvilkårene som selskapene har blitt enige om, kan det hende du har en videre dekning gjennom ditt eget forsikringsselskap. Det er derfor lurt å ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle.
 
Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning. 

Skader på bygning eller løsøre som følge av flom skal meldes så fort som mulig til ditt forsikringsselskap for å få en individuell vurdering av skadetilfellet, skadesanering og takst.

Skal vi forsøke å redde noen av tingene våre?

Forsikringsavtaleloven forplikter den enkelte skadelidte til å redusere skadene i forbindelse med en forsikringsskade, innenfor rimelige grenser og muligheter. Dette er også i egen interesse, fordi økonomisk erstatning ikke kan bøte på tapet av affeksjonsverdier og unike gjenstander.

Det anbefales at du tar bilder og tar vare på skadde gjenstander for å dokumentere skadene.

Hvis det er forbundet med risiko å oppholde seg på skadestedet, eller hvis den lokale redningssentralen evakuerer skadeområdet, opphører imidlertid denne plikten. Forøvrig skal anvisningene fra redningssentralen alltid følges.

Vanlige spørsmål om naturskadeerstatning
 
Offentlig erstatning

Erstatning på verdier som ikke kan brannforsikres dekkes gjennom Statens naturskadefond. Dette er det offentlige organet som erstatter naturskader. Slike skader er for eksempel skade på dyrket mark og broer.

Hvis du søker dekning fra Statens naturskadefond for skader på eiendom eller gjenstander som ikke kan dekkes ved en alminnelig forsikringsordning, må du melde fra til lensmannen, utenfor lensmanndistrikt til namsfogden, eller politi med sivilrettslige oppgaver.

Statens naturskadefond har et annet takseringssystem enn forsikringsselskapene. Takstene holdes ved lensmannsskjønn etter reglene i skjønnsloven.

Flom

Det er flom når bekker, elver og innsjøer (vassdrag) oversvømmes, går over sine bredder (sitt naturlige tverrsnitt) og derved gjør skade.

Ekstraordinære flommer, som forsikring skal betale erstatning for, medfører som oftest to skadetyper:

 1. Oversvømmelse fra vassdrag med skade på bebyggelse. Da skjer det også ofte skade på jordeiendom, kommunikasjoner, strømforsyning, m.v., slik at flere samfunnsinteresser er berørt.

 2. Utgraving/erosjon av elvekanter som fører til skred eller dannelse av nye elveløp ofte med store skader på boligområder, m.v. (f.eks. Moksa på Tretten under flommen 1995).

Dersom vannstanden i et vassdrag er høyere enn laveste nivå i bygning og vannet trenger inn i bygningen, erstattes skaden som flomvannet fra vassdraget gjør under dekningen i Norsk Naturskadepool. Dette gjelder både om flomvannet kommer inn gjennom rør eller terreng.

Det er også erstatningsbetingende flom når ekstraordinær, naturlig avrenning danner villbekker i skrånende terreng. Det forutsettes at situasjonen medfører ekstraordinær skade.

Med villbekk forstås vann som samler seg og graver nye løp eller følger naturlige furer og fordypninger i terrenget. Overflateavrenning utover dette, anses ikke å falle inn under begrepet villbekk. Slikt skyldes ofte manglende drenering, feil arrondering, utilstrekkelige systemer for avledning av vann, barfrost o.l.

Store flomhendelser

Flommen på Østlandet i pinsen 2011 medførte 1 486 skademeldinger og anslåtte erstatninger på 259 318 000 kroner (tall oppdatert per 31.03.2013).

Flommen i mai og juni 1995 medførte 7 126 skademeldinger og 904 247 000 i anslåtte erstatninger (tall oppdatert per 31.03.2013).

Gode råd ved flom:

 1. Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 2. Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 3. Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 4. Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 5. Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 6. Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 7. Rydd slam etc. og rengjør.
 8. Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 9. Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 10. Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 11. Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må forankres, evt. må kjeller fylles med vann.