Erstatninger på 260 millioner etter flommen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Erstatninger på 260 millioner etter flommen

Flommen den siste uka har foreløpig resultert i 2200 skademeldinger med anslåtte erstatninger på ca. 260 millioner kroner. Dermed vil erstatningene trolig overstige nivået fra pinseflommen i 2011.

-Det har vært vanskelig å skille ut ordinære vannskader som ikke er relatert til flomhendelsen så disse skadene ligger også inne i ovennevnte tall, opplyser kommunikasjonssjef i Finans Norge, Tonje Westby.

Det er nå mindre pågang til forsikringsselskapene i forhold til forrige uke, og det kan derfor se ut til at det verste er over. Det ventes imidlertid at skadetallene vil øke.

Fordelingen av skader mellom de ulike fylkene er vanskelig å si noe sikkert om på dette tidspunktet, men skadene er spredt over hele Østlandet – både naturskader og vannskader.

Flommen i pinsen i 2011 ga 1500 skademeldinger med erstatninger på 260 millioner kroner. I rekordåret 1995 var det 7000 skader med erstatninger på ca. 900 millioner kroner knyttet til flommen i mai og juni.

Dialog med justisministeren

-Vi i forsikringsnæringen kan ikke sitte stille og se på at folk blir rammet av flom for tredje gang. Derfor er vi glad for at Justisministeren har takket ja til et møte med forsikringsselskapene og oss allerede på onsdag. Vi ønsker en dialog med myndighetene for å se hvordan vi kan finne gode løsninger for de kundene som får gjentatte skader og ikke ønsker å bygge opp igjen huset sitt på samme tomt, sier Westby.

Når det er så store skader at en bygning må bygges opp på nytt, så får kundene dekket kostnadene ved gjenoppføring av bygning og løsøre, tilførselsvei og hageanlegg opp til 5 dekar. Men tomtekostnader dekkes ikke ved gjenoppbygging et annet sted. Dette er regulert i den lovpålagte naturskadeforsikringsordningen. 

Noen ønsker å bygge opp igjen på samme tomt, andre ønsker ikke det. Finans Norge mener det bør være et reelt valg for de som har vært så uheldige å få hjemmet sitt ødelagt av flom flere ganger.

En god naturskadeordning

I stortingsmeldingen om klimatilpasning som regjeringen nylig la frem, heter det blant annet at: ”I enkelte områder kan klimaendringene innebære økt risiko for naturskade. I Norge finnes gode offentlige og private naturskadeordninger. Den norske naturskademodellen har stor samfunnsnytte. Organiseringen gir en effektiv beskyttelse mot den økonomiske risikoen som følger med ekstremvær.” 

Alle bygninger og løsøre som forsikres mot brannskader blir automatisk også forsikret mot naturskade. Dette følger av naturskadeforsikringsloven. Ordningen administreres av Norsk Naturskadepool hvor alle skadeforsikringsselskaper i Norge er medlemmer. 

Gjennom denne ordningen er du sikret erstatning ved naturskade. I tillegg til de felles erstatningsvilkårene som selskapene har blitt enige om, kan det hende du har en videre dekning gjennom ditt eget forsikringsselskap. Det er derfor lurt å ta kontakt direkte med ditt selskap for å få vite hvilke erstatningsordninger som gjelder i ditt tilfelle. 

Naturskadeforsikringsloven omfatter ikke motorvogn, småbåter, skip og en del andre objekter. Erstatning for disse avhenger av din ordinære forsikringsdekning. 

Skader på bygning eller løsøre som følge av flom skal meldes så fort som mulig til ditt forsikringsselskap for å få en individuell vurdering av skadetilfellet, skadesanering og takst.

Naturskadepremien er for tiden 0,07 promille av brannforsikringssum. Dvs at en villa som er forsikret for 2 millioner kroner betaler 140 kroner i naturskadedekning.