Bankenes resultater for 1. kvartal 2013

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Bankenes resultater for 1. kvartal 2013

Bankene (morbanker) hadde for 1. kvartal 2013 en resultatnedgang mot samme periode i fjor på 1,6 milliarder kroner eller 17,9 prosent. Resultat før skatt endte på 7,2 milliarder kroner.  Hovedårsakene til resultatnedgangen er en vesentlig redusert rentenetto, reduserte inntekter fra verdipapirer og økte tap på utlån. 

Bankene er fortsatt solide med kun en svak nedgang i forhold til pr. årsskiftet. Ren kjernekapital var pr. 31.03.13 på 11,90 prosent mot 12,14 prosent pr. 31.12.12.

Alle banker

Bankenes samlede resultat før skatt var på 7,2 milliarder kroner. Dette er en reduksjon på 1,6 milliarder kroner eller 17,9 prosent mot samme periode i fjor. De hadde en egenkapitalavkastning før skatt på 11,50 prosent mot 15,49 prosent i fjor.

Det reduserte resultatet skyldes i hovedsak redusert rentenetto, reduserte resultater fra verdipapirhandel og økte tap på utlån. Rentenettoen er vesentlig redusert og har gått fra 1,45 prosent pr. 31.03.12 til 1,31 prosent pr. 31.03.13. En av årsakene til redusert rentenetto i følge bankene er avgiften til Bankenes sikringsfond.

Tapene er fortsatt lave, men har økt noe mot fjoråret og lå pr. 31.03.13 på 0,29 prosent av brutto utlån. Det er en økning på 0,03 prosentpoeng. I forhold til årsskiftet så har det vært en reduksjon i tap på 0,02 prosentpoeng. Driftskostnader har økt noe mot samme periode i fjor fra 47,71 prosent av driftsinntekter til 52,83 prosent.

Soliditeten har gått noe ned fra årsskiftet med en ren kjernekapital pr. 31.03.13 på 11,90 prosent mot 12,14 prosent pr. 31.12.12. Kjernekapitaldekningen var pr. 31.03.13 på 12,87 prosent mot 13,17 prosent pr. 31.12.12. Sammenlignet med samme periode i fjor så er det en økning i kjernekapital på 0,43 prosentpoeng. Samlet sett har sum mislighold og tapsutsatte utlån økt fra 2,05 prosent pr. 31.03.12 til 2,15 prosent pr. 31.03.13.

Sparebankene

For sparebankene samlet endte resultatet før skatt på 5,7 milliarder kroner. Det er en reduksjon fra i fjor på 1,2 milliarder kroner eller 17,4 prosent. De hadde en egenkapitalavkastning før skatt på 11,57 prosent mot 15,32 prosent i fjor. Rentenettoen har blitt vesentlig redusert fra samme periode i fjor fra 1,39 prosent til 1,25 prosent.

Tap på utlån er fortsatt lave og har blitt noe redusert fra 0,26 prosent i 2012 til 0,24 prosent i 2013. Sparebankene samlet har redusert sin soliditet. Ren kjernekapitaldekningen var pr. 31.03.13 på 12,05 prosent mot 12,33 prosent pr. 31.12.12.

Kjernekapitaldekningen var pr. 31.03.13 på 12,88 prosent mot 13,24 prosent pr. 31.12.12. Sammenlignet med samme periode i fjor så har vært en økning av kjernekapitaldekningen på 0,24 prosentpoeng.  Sparebankene samlet har hatt en negativ utvikling i mislighold og tapsutsatte utlån både sett i forhold til samme periode i fjor og i forhold til pr. årsskiftet. Mislighold og tapsutsatte utlån var pr. 31.03.12 på 2,25 prosent, pr. 31.12.12 på 2,24 prosent og pr. 31.03.13 på 2,29 prosent.

Ser vi på sparebankene eksklusiv den største banken så hadde de for 1. kvartal 2013 et ganske likt resultat med fjoråret. De fikk et resultat før skatt på 2,2 milliarder kroner. Det er en reduksjon fra samme periode i fjor på 0,2 milliarder kroner eller 7,2 prosent. De hadde en egenkapitalavkastning før skatt på 9,67 prosent mot 11,63 prosent i fjor.

Reduksjonen i resultat er en kombinasjon av redusert rentenetto, reduserte inntekter fra verdipapirer samt økning i tap på utlån.  Rentenettoen ble redusert fra 1,53 prosent til 1,41 prosent. Pr. årsskiftet var rentenettoen på 1,55 prosent. Tap på utlån er fortsatt lavt, men har økt fra 0,09 prosent pr. 31.03.12 til 0,13 prosent pr. 31.03.13.

Sparebankene er fortsatt solide selv om de har redusert sin soliditet noe fra i fjor. Ren kjernekapitaldekning var pr. 31.03.13 på 13,50 prosent mot 13,69 prosent pr. 31.12.12. Kjernekapitaldekning er også redusert fra 15,60 prosent pr. 31.12.12 til 15,12 prosent pr. 31.03.13. Pr. 31.03.12 var kjernekapitaldekningen på 14,53 prosent så mot samme periode i fjor har det vært en økning.  

Forretningsbankene

Forretningsbankene har også fått redusert sine resultater mot fjoråret. De hadde pr. 1. kvartal 2013 et resultat før skatt på kun 1,4 milliarder kroner. Det er en reduksjon fra i fjor på 0,4 milliarder kroner eller 22 prosent.  De hadde en egenkapitalavkastning før skatt på 11,21 prosent mot 16,23 prosent i fjor. Hovedårsaken til nedgangen i resultatet skyldes vesentlig redusert rentenetto i tillegg til økte tap på utlån. De har hatt en reduksjon i rentenettoen fra 1,68 prosent til 1, 56 prosent.

Tap på utlån i prosent av brutto utlån har økt fra 0,26 prosent til 0,43 prosent. Forretningsbankene er fortsatt samlet sett noe mindre solide enn sparebankene, og de har redusert sin rene kjernekapitaldekning fra årsskiftet med 0,14 prosentpoeng til 11,28 prosent. Forretningsbankene har hatt en negativ utvikling i mislighold og tapsutsatte utlån med en økning fra 1,48 prosent til 1,72 prosent.