05

Gå til hovedinnhold

05

Ny vergemålslov fra 1. juli 2013

 Fra 1. juli 2013 trer ny vergemålslov med forskrifter i kraft. Den nye loven erstatter gjeldende vergemålslov fra 1927 og umyndiggjøringsloven fra 1898. Nytt i loven er blant annet at tilsyn med verger og forvaltning av mindreåriges midler overføres fra de kommunale overformynderiene til fylkesmennene.

Økte erstatninger i skadeforsikring

De totale erstatningene i skadeforsikring ble 8,6 milliarder kroner i de tre første månedene i 2013, ifølge Finans Norges skadestatistikk. Det er en økning på 2,6 prosent i forhold til samme periode i fjor. Erstatningene for vannskader for boliger øker mest med 26 prosent.

Dialog om flomskader med justisministeren

Forsikringsbransjen og myndighetene vil i dag diskutere hva som kan gjøres for å bidra til at hardt flomrammede kan flytte til tomter som ikke blir utsatt for flom gang på gang.

Bankenes resultater for 1. kvartal 2013

Bankene (morbanker) hadde for 1. kvartal 2013 en resultatnedgang mot samme periode i fjor på 1,6 milliarder kroner eller 17,9 prosent. Resultat før skatt endte på 7,2 milliarder kroner.  Hovedårsakene til resultatnedgangen er en vesentlig redusert rentenetto, reduserte inntekter fra verdipapirer og økte tap på utlån. 

Erstatninger på 260 millioner etter flommen

Flommen den siste uka har foreløpig resultert i 2200 skademeldinger med anslåtte erstatninger på ca. 260 millioner kroner. Dermed vil erstatningene trolig overstige nivået fra pinseflommen i 2011.

Ønsker EU-tilpassede kapitalkrav

Finans Norge har i dag sendt sin høringsuttalelse til Finansdepartementet om beregningsgrunnlag for kapitalkrav for boliglån. Departementet har foreslått fire ulike regelsett som hver for seg vil kunne erstatte gjeldende Basel I-gulv. Finans Norge mener kapitaldekningsregelverket bør følge internasjonal beste praksis og at regler for beregningsgrunnlaget bør følge EUs...

Varsel om renteøkninger

Finans Norge mener at bankenes informasjon til markedet den senere tid om fremtidige renteendringer ikke rammes av konkurranseloven. Bankenes uttalelser må ses i lys av den debatt som har vært rundt myndighetenes varslede innskjerping av bankenes kapitalkra...

Må ta klimaansvar

– Det er vanskelig å løse klimautfordringene uten næringslivets medvirkning. Finans Norge har påbegynt arbeidet med å ta grep om næringens klimautfordringer. Klimaendringene vil påvirke ulike sider av forretningsvirksomheten, og noe av det viktigste nå er å sikre at næringen har tilstrekkelig kunnskap om egen risikoeksponering og nye forretningsmuligheter, sier administreren...

Kan skadedata fra forsikring brukes av kommunene til klimaforebygging?

Startskuddet for pilotprosjektet ble markert med et klimaseminar i Oslo i regi av Finans Norge og Vestlandsforsking 22. mai. Administrerende direktør i Finans Norge, Idar Kreutzer, åpnet seminaret som tok for seg norske og internasjonale erfaringer med å ta i bruk skadestatistikk fra forsikringsbransjen i kommunal planlegging.

Hvem skal finansiere næringslivet?

Reguleringer som demper sannsynligheten for finansiell ustabilitet kan også redusere økonomiens vekstevne. Norske myndigheter må finne den riktige balansegangen. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et innlegg i Finansavisen.

Erstatningsordningene ved naturskade

I Norge har vi en todelt erstatningsordning ved naturskader på ting. Hvem som erstatter skaden er avhengig av om objektet kan forsikres eller ikke. Bygninger og løsøre som er brannforsikret er automatisk forsikret mot naturskade og administreres av Norsk...

Høring om finansmarkedsmeldingen

Finans Norge med adm. direktør Idar Kreutzer i spissen deltok i dag på høring i Stortingets finanskomitè om finansmarkedsmeldingen. Finans Norge tok blant annet opp forslaget til skjerpede kapitalkrav for banker og utfordringer knyttet til livsforsikring og pensjon.

Ikke likegyldig hvordan avkastning skapes

Finansnæringen i Norge arbeider aktivt med ansvarlige og bærekraftige investeringer. Målet er etterlevelse av internasjonale minimumsstandarder knyttet til menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø, anti-korrupsjon, våpen- og tobakkproduksjon samt grunnleggende etiske normer i sin alminnelighet. Finansbedriftenes praksis er gjerne forankret i FNs Global Compact, FN...

FinansCERT etablert

FinansCERT Norge ble formelt stiftet 23. april 2013. Hovedoppgaven er effektiv håndtering av IT-sikkerhetshendelser i banker og livselskaper og koordinering av felles tiltak. – Vi har videreutviklet det arbeidet vi allerede gjør og har satt det enda bedre i system. Målet er å få et godt overvåkingsorgan for å prøve å bekjempe angrep mot IT-tjenester i størst mulig grad, sier...

Store penger i omløp

Aldri før har det strømmet så mye penger gjennom bankenes felles betalingssystem NICS som i går, 15. mai. Hele 868 milliarder norske kroner ble sendt mellom Norges Bank og bankene for oppgjør av små og store transaksjoner. Forrige rekord, som var 15. juni 2011 ble slått grundig, med over 50 milliarder kroner. – Det er store penger i omløp og det norske systemet for avregning...

Opposisjonen vil ha nordisk harmonisering

Stortingets finanskomitè har avgitt innstilling i lovforslag om nye kapitalkrav. Regjeringens forslag får støtte fra flertallet i komiteen. Representantene fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre har flere kritiske merknader. De tre partiene fremmer bl.a. forslag om at ”Stortinget ber regjeringen i den videre implementering av nye kapitalkrav og boliglånsvekter å legge til...

Norge på toppen i effektiv betalingsformidling

Norge ligger foran både Sverige, Danmark, Storbritannia og land i EU-området når det gjelder effektiviteten i betalingssystemet. Det viser Norges Banks årsrapport for betalingssystem som nylig ble publisert. – Dette er en anerkjennelse av arbeidet Finans Norge og bankene gjør for å sikre og drifte et robust betalingssystem, sier Jan Digranes, leder av bankområdet i Finans...

1000 milliarder i livsforsikring

Forvaltningskapitalen i livsforsikringsselskapene var over 1 000 milliarder kroner pr. første kvartal 2013. Dette er en økning på 8 prosent i forhold til samme tid i fjor, ifølge Finans Norges markedsandels- og regnskapsstatistikk for livsforsikring . Brutto forfalt premie i årets tre første måneder var 25 milliarder kroner. Det er en økning på 3 prosent i forhold til samme...

Lettvint fra Marthinsen

Finans Norge slutter seg til mange av forslagene som gjør banknæringen mer robust, men disse forslagene må også balanseres mot kostnadene som følger med. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i Finans Norge i et debattinnlegg i Klassekampen.

Liten kunnskap om pensjon

Til tross for sterk økning i mediedekningen om pensjon og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen. Bare 23 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon, ifølge en undersøkelse som TNS Gallup har gjennomført for Finans Norge. Dette er en nedgang p...

Kraftig vekst kortbruk

Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi korthandlet for 40,5 milliarder kroner i april, en vekst på 11,1 prosent sammenlignet med april 2012. Det ble utført 112,8 millioner kortkjøp, en økning på 14,9 prosent.

Positiv til utvalg om overvannshåndtering

-Finans Norge er positiv til at regjeringen vil sette ned et lovutvalg som skal vurdere gjeldende regelverk og komme med eventuelle forslag til forbedring av rammebetingelsene for kommunenes håndtering av økende mengder overvann ved et klima i endring, sier Idar Kreutzer, adm. direktør i Finans Norge.

Rekordhøy oljepengebruk kan skape ubalanser

Regjeringen planlegger å bruke rekordmye oljepenger i år. – Den høye oljepengebruken vil sammen med den ekspansive pengpolitikken fyre opp under en allerede sterk økonomi. Dette kan skape ubalanser vi må betale for senere, sier Erik Johansen, seksjonsdirektør i Finans Norge.

Samarbeid med Ungt Entreprenørskap

På Ungt Entreprenørskap (UE) Norges årsmøte 26. april ble Helge Leiro Baastad, adm.dir. i Gjensidige og styreleder i Finans Norge, valgt inn i UE Norges styre. Han overtar som styremedlem på vegne av Finans Norge etter Arne Hyttnes. Finans Norge og...

Hvordan skal unge bli «sjef i eget liv»?

Husbanken, NAV og Finans Norge har sammen utviklet "Sjef i eget liv", økonomisimulatoren som kan gi unge bedre oversikt over hvordan ulike økonomiske valg påvirker muligheten til å skaffe egen bolig. Les hva adm. direktør Idar Kreutzer, Finans Norge, adm. direktør Bård Øistensen, Husbanken og tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, NAV mener om "Sjef i eget liv".