Oppretter selskapet Nordic Bond Pricing

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Oppretter selskapet Nordic Bond Pricing

Norsk Tillitsmann og Verdipapirfondenes Forening (VFF) starter nytt selskap for å effektivisere verdifastsettelsen av obligasjoner. Finans Norge stiller seg positiv til dette tiltaket. Flere av Finans Norges medlemmer er samtidig medlemmer i VFF, og har støttet dette prosjektet som vil gi store effektivitetsgevinster for fondsforvalterne. En videreutvikling av dagens standard for prising bidrar til en mer konsistent verdifastsettelse av rentepapirer og dermed et sikrere grunnlag for verdifastsettelse av bl.a. verdipapirfondsandeler.

Finans Norge arbeider bredt med tiltak for å videreutvikle det norske obligasjonsmarkedet. Å opprettholde investorenes tillit til markedet er en sentral forutsetning for å lykkes, og etableringen av et uavhengig selskap som Nordic Bond Pricing er et steg i riktig retning. Finans Norge ser det også som positivt at det tas sikte på å konstruere obligasjonsindekser som kan gi ytterligere støtte til utviklingen av markedet.

Foruten tiltak som går direkte på prising fokuserer Finans Norge på tiltak for et bedre fungerende obligasjonsmarked generelt og markedet for obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) spesielt. Stikkord her er større likviditet i annenhåndsmarkedet for obligasjoner og at OMF må bli godkjent som likvider etter nye likviditets- og kapitalkravsregler for banker (CRR og CRD IV) og som plasseringsalternativ for livsforsikringsselskaper etter Solvens II. I denne sammenheng har Finans Norge også støttet opp under arbeidet med å avklare mulighetene for å få etablert et norskbasert ratingbyrå.