Norsk bilateral FATCA avtale signert

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Norsk bilateral FATCA avtale signert

Finansdepartementet undertegnet 15. april 2013 en avtale med amerikanske myndigheter om  automatisk utveksling av finansielle opplysninger mellom skattemyndighetene i Norge og USA.  Avtalen vil lette norske finansinstitusjoners plikter etter de nye reglene. Finans Norge har derfor jobbet lenge for at en slik avtale blir inngått.

Avtalen bygger på den amerikanske FATCA-lovgivning (Foreign Account Tax Compliance Act), og innebærer at norske finansinstitusjoner som omfattes kan innberette opplysningene til norske skattemyndigheter istedenfor til amerikanske myndigheter.

Samtidig med at FATCA-avtalen ble publisert sendte Finansdepartementet på høring et forslag til hjemler i ligningsloven for å pålegge norske foretak rapporteringsplikt som oppfyller pliktene etter avtalen. Regelverket trer i kraft fra 2014 og første rapportering til norske myndigheter vil skje i 2015.

Departementet foreslår at nærmere regler skal fastsettes i forskrift som vil sendes på høring senere. Avtalen i norsk og engelsk versjon, samt høringsdokumenter er publisert på Finansdepartementets nettside.

Hva er FATCA?

FATCA er en amerikansk skattelov som ble vedtatt i 2010, og som trådte i kraft fra årsskiftet. Loven pålegger alle utenlandske finansinstitusjoner (ikke-amerikanske) å rapportere finansielle opplysninger om personer som er skattepliktige i USA direkte til amerikanske myndigheter. Etter FATCA-loven skal utenlandske finansinstitusjoner inngå avtale med amerikanske skattemyndigheter (IRS). Der det er inngått en bilateral avtale, som den Norge nå har inngått, gjøres det unntak fra den direkte rapporteringen til amerikanske myndigheter og kravet om avtale mellom finansinstitusjon og amerikanske myndigheter.

FATCA-reglene innfører utfyllende krav til compliance og kundekontroll for å sikre rapportering av potensielle amerikanske skattepliktige kunder til IRS. Det er potensielt skattepliktige som skal rapporteres inn. Også andre tilknytningsforhold enn statsborgerskap omfattes, f.eks. at man har fast eiendom, tidligere arbeidsforhold i USA eller er registrert med en amerikansk epostadresse eller telefonnummer.

Hvilke finansinstitusjoner omfattes?

FATCAs definisjon av finansinstitusjon er ikke samsvarende med definisjonen av finansinstitusjon i finansieringsvirksomhetsloven. Det er funksjoner knyttet til innskudd, forvaltning/oppbevaring og finansielle aktiva, samt investeringsfunksjoner, som berøres av FATCA. Dette vil typisk omfatte banker, livsforsikringsselskaper, verdipapirfond, verdipapirforetak og forvaltningsselskaper. Skadeforsikring omfattes ikke.

Norsk bilateral avtale om gjensidig skatterapportering

Finans Norge har i lengre tid arbeidet for at man får på plass en norsk bilateral FATCA-avtale som sikrer at rapporteringen fra norske finansinstitusjoner kan skje til norske myndigheter og har også bistått Finansdepartementet med forarbeidet til forhandlingene med amerikanske myndigheter. Hittil er det kun et fåtall land (bl.a. Danmark) som har inngått en tilsvarende avtale.

Den avtalen som nå er inngått innebærer at det vil vedtas norske regler i lov og forskrift som åpner for automatisk gjensidig rapportering mellom norske og amerikanske myndigheter av finansielle aktiva i finansinstitusjonene. Det vil også vedtas regler for kundekontroll.  Norske foretak blir dermed å anse som ”compliant” etter amerikansk lovgivning. Avtalen vil således lette rapporteringsplikten for norske finansinstitusjoner ved at de kan sende opplysningene til norsk myndighet som så vil formidle dem til amerikanske skattemyndigheter (IRS). De vil også unngå de amerikanske reglene om 30 prosent kildeskatt på alle overføringer fra USA.

Unntak fra FATCA for små finansinstitusjoner

Det er i avtalens vedlegg II innvilget unntak for visse nærmere angitte produkter (skattefavoriserte livsforsikringsprodukter og BSU) samt enkelte foretakstyper. Det er også lettelser for små finansinstitusjoner med minst 98 prosent nasjonale kunder (målt i verdi), uten fast kontoradresse utenlands og som heller ikke markedsfører innskudd i utlandet. Typisk vil dette gjelde sparebanker. Som nasjonale kunder vil også regnes borgere og juridiske personer fra EØS-land med tilsvarende rapporteringsplikter som Norge.  Små finansinstitusjoner må imidlertid ha kontrollsystemer som sikrer at de avdekker om det er amerikanske kunder. Slike kundeforhold må avsluttes eller rapporteres.

Det vil også gis regler om rapportering av overføringer/betalinger til ikke-deltakende finansinstitusjoner (finansinstitusjoner som ikke er hjemmehørende i land med FATCA-avtale eller som har inngått avtale direkte med amerikanske skattemyndigheter (IRS). 

Forslag om utvidet rapportering til Skatteetaten

Rapporteringsreglene som følge av FATCA gir norske finansinstitusjoner plikt til å rapportere om finansielle aktiva tilhørende amerikanske personer. Finansdepartementet foreslår i høringsnotatet om FATCA at disse reglene gjøres generelle. Dette innebærer at banker, forvaltere, fond, livsforsikringsselskaper mv. pålegges en utvidet rapporteringsplikt til norske skattemyndigheter om alle sine kunder, og ikke bare amerikanske personer. Derivater og utenlandske verdipapir handlet gjennom norsk megler er eksempler på nye finansielle aktiva som skal inkluderes i rapporteringsplikten.

En generell opplysningsplikt krever systemtilpasninger både hos Skatteetaten og i finansinstitusjonene. Derfor er det lagt opp til en trinnvis utvidelse av rapporteringspliktene.

Finans Norge vil arbeide aktivt både med den mer generelle høringen som nå pågår og med de mer konkrete reglene som er varslet.