Finanstilsynets vurdering av Nibor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Finanstilsynets vurdering av Nibor

Finanstilsynet har i dag offentliggjort sin vurdering av Nibor, som svar på det utredningsoppdrag Finansdepartementet gav tilsynet 14. desember i fjor. Arbeidet er utført i samarbeid med Norges Bank. – Vi er glad for at Finanstilsynet ikke har funnet belegg for at Nibor er eller har vært forsøkt manipulert, sier Jan Digranes, direktør for bankområdet i Finans Norge.

I vurderingen heter det at Finanstilsynet ikke har funnet belegg for manipulering, men at man heller ikke kan avkrefte dette. Denne formuleringen tilsvarer det Norges Bank tidigere har gitt uttrykk for.

Ikke andre alternativer

Tilsynets fastslår at det ikke finnes noe klart alternativ til en markedsbasert Nibor-fastsettelse. Kronelikviditet med noe lengre løpetid enn 1-2 dager formidles fortrinnsvis i valutabyttemarkedet. De viser til at et interbankmarked i norske kroner ikke kan etableres gjennom myndighetstiltak.

– Finans Norge har selv pekt på at det er et paradoks at renter i markeder med så lav aktivitet som de usikrede interbankmarkedene er referanse for en så stor mengde kontrakter. Grunnlaget for Nibor må sees nettopp i denne sammenheng. Nibor har basis i et langt bredere interbankmarked for amerikanske dollar og et relativt velfungerende valutamarked, sier Digranes.   

Må styrke Nibor

Tilsynet peker på at rammeverket for Nibor må styrkes, og fremhever tre hovedområder. Dette gjelder konkretisering av Finans Norges og bankenes ansvar, krav til offentliggjøring og dokumentasjon, samt etablering av et undersøkelsesorgan med bredere sammensetting enn Nibor-bankene.

Når det gjelder offentlig regulering av Nibor mener tilsynet at Norge bør følge internasjonal praksis, og vil komme tilbake til dette. Tilsynet bebuder mulige nye krav vedrørende håndtering av interessekonflikter etter at stedlig tilsyn i bankene er gjennomført.

– Vi merker oss at tilsynets vurderinger av aktuelle tiltak langt på vei sammenfaller med de vurderinger Finans Norge og Nibor-bankene har gjort og som fremgår av vårt notat som Finanstilsynet har lagt ved sitt brev til Finansdepartementet. Det har hele tiden vært vår målsetting at Nibor skal være i tråd med beste internasjonale praksis, sier Digranes. 

Norges Bank på sin side opplyser at flere av de tiltak som er foreslått av Finans Norge er i tråd med Norges Banks vurderinger, men at det er behov for tiltak som går noe lenger. Det pekes blant annet på at aktørene i finansnæringen bør arbeide for å utvikle et marked for forventet overnattenrente (OIS).

– Finans Norge slutter seg til vurderingen av at det ville vært ønskelig med et OIS-marked også i Norge, men det har frem til i dag ikke vært tilstrekkelig etterspørsel etter denne type renteprodukter.

– Finans Norge og Nibor-bankene vil nå følge opp Finanstilsynets konklusjoner, avslutter Jan Digranes.