Behov for felles innsats

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Behov for felles innsats

En ny rapport om identitetsproblematikk og identitetsvurderinger knyttet til utlendingers identitet er utarbeidet for Utlendingsdirektoratet (UDI). Finans Norge har deltatt i arbeidet og mener dette er en god og ærlig rapport som tar for seg svært aktuelle problemstillinger.

Finans Norge mottok i januar 2012 en invitasjon fra UDI til å delta i en referansegruppe om norske etaters og virksomheters arbeid med identitetsproblematikk.

Prosjektet hadde som formål å gi en oversikt over et utvalg norske etater og private aktørers rutiner og praksis ved vurdering av utlendingers identitet. Prosjektet ble drevet av Oxford research.

-En ærlig rapport

Jan Daniel Juniszewski, fagsjef-Bank i svindelforebyggende seksjon, representerte Finans Norge i referansegruppen. Det ble også innhentet  informasjon fra aktuelle aktører i finansnæringen som jobber med denne problemstillingen.

-Prosjektet bar preg av at samtlige aktører var ærlige i sine synspunkter, kommentarer og definering av aktuelle problemstillinger. Vi anser at den endelige rapporten også bærer preg av denne ærligheten. Rapporten fremstår som en god rapport der aktuelle problemstillinger blir godt definert og drøftet, sier Jan Daniel Juniszewski.

Vil hindre misbruk 

-Et av hovedpunktene vi ønsker fulgt opp fra finansnæringen er en erkjennelse av at det arbeidet som utføres av finansnæringen i forbindelse med kontroll og verifisering av rett identitet har en samfunnsinteresse. Når en identitet blir kontrollert og verifisert av en samfunnsaktør, så vil dette ofte innebære en form for registrering i egne eller offentlige datasystemer og registre. Videre utstedes dokumenter (bankkort) og kundeforhold blir opprettet. Det er essensielt at man i et samfunnsperspektiv søker å sikre at slik verifisering blir utført optimalt hos enhver aktør som har en slik funksjon. Dette for å forhindre at falske, fiktive, eller stjålne identiteter kan misbrukes i samfunnet for øvrig, sier Juniszewski.

Han understreker at det er et stort behov for bedre kommunikasjon mellom myndighetene og privat næringsliv for å effektivisere dette arbeidet.