04

Gå til hovedinnhold

04

Endringer for Finansklagenemnda

– Finansnæringen og de andre avtalepartene bak Finansklagenemnda har etablert en god tvisteløsningsordning, som de nå skal gjøre enda bedre. Sammen med de regelverksendringene Regjeringen arbeider med, vil det innebære styrket rettssikkerhet for kundene til finansforetakene, sa finansminister Sigbjørn Johnsen da regjeringen på fredag la frem Finansmarkedsmeldingen inkludert ...

Norsk bilateral FATCA avtale signert

Finansdepartementet undertegnet 15. april 2013 en avtale med amerikanske myndigheter om  automatisk utveksling av finansielle opplysninger mellom skattemyndighetene i Norge og USA.  Avtalen vil lette norske finansinstitusjoners plikter etter de nye reglene. Finans Norge har derfor jobbet lenge for at en slik avtale blir inngått.

Lovpålagt rapportering om samfunnsansvar

Stortinget har vedtatt endringer i regnskapsloven. Regnskapsloven har fått en ny paragraf §3-3c Redegjørelse om samfunnsansva r. Lovpålagt årlig rapportering om samfunnsansvar i store foretak er nå en realitet.

Støtter etablering av et offentlig gjeldsregister

Regjeringen går inn for å opprette et offentlig gjeldsregister, slik at banker og andre som gir kreditt får opplysninger om kundens gjeld. Forslaget er i tråd med anbefalingen Finans Norge ga i sitt høringssvar tidligere i år.

Mellomoppgjøret 2013 er i havn

Finans Norge, Finansforbundet og LO ved LO-forbundene Handel og Kontor og Postkom kom i natt til enighet om et anbefalt forslag i mellomoppgjøret for ansatte i finans. Resultatet innebærer et generelt tillegg på 0,6 prosent pr. 1. mai på alle trinn i...

Konkurransetilsynet om "prissignalisering"

Konkurransetilsynet har i den senere tid hatt fokus på bankenes utspill i media om forventet renteøkning, såkalt ”prissignalisering”. Dette har vært et tema for tilsynet spesielt nå etter myndighetenes varsel om skjerpede krav til bankenes kapitaldekning. Tilsynet konkluderer med at bankenes informasjon til markedet gjennom uttalelser, pressemeldinger og børsmeldinger om...

Oppretter selskapet Nordic Bond Pricing

Norsk Tillitsmann og Verdipapirfondenes Forening (VFF) starter nytt selskap for å effektivisere verdifastsettelsen av obligasjoner. Finans Norge stiller seg positiv til dette tiltaket. Flere av Finans Norges medlemmer er samtidig medlemmer i VFF, og har støttet dette prosjektet som vil gi store effektivitetsgevinster for fondsforvalterne. En videreutvikling av dagens standar...

Norges mest kreative mesterskap

En bruspinne. Et strekkelig boktrekk. Gryteunderlag med hjul og mobildeksel med innebygd kortholder. Dette er noe av det elevene presenterer på Norges mest kreative mesterskap. Nå er det NM for Ungdomsbedrifter!

Strukturerte produkter

Forbrukerrådet har i brev 10.04.13 til bankene uttalt seg om rekkevidden av dommen i Røeggen-saken og bedt bankene gjøre opp for seg. Det er behov for noen presiseringer.

Bakvendt om valgflesk

DNs kommentator Vidar Ivarsen hevder under overskriften «Bakvendtår» at regjeringen har utsatt innføringen av aktivitetsskatt for bankene fordi det ikke lenger er valgflesk (DN 19. april). Vi tror mer på statsministeren når han peker på at belastningen for...

Et mer bærekraftig pensjonssystem

Banklovkommisjonen la tidlig i år fram forslag til overgangsregler for foretakspensjonsordninger som innebærer at dagens ytelsesbaserte pensjonssystem avvikles, og at opptjente garanterte rettigheter kan videreføres etter regler om nytt tjenestepensjonsprodukt. For å sikre et fremtidig bærekraftig pensjonssystem og god forvaltning av pensjonsmidlene mener Finans Norge at det...

Kritisk til transaksjonsskatt

Den 14. februar 2013 vedtok Europakommisjonen et forslag til rådsdirektiv for å innføre skatt på finansielle transaksjoner i 11 medlemsstater i EU. Transaksjonsskatten skal innføres på basis av såkalt forsterket samarbeid mellom de 11 landene. I en felles utredning presenterer en rekke bransjeorganisasjoner for finansnæringen i den nordisk-baltiske regionen (Estland, Litauen...

Høring i finanskomiteen om lovforslag til nye kapitalkrav

I høringen i Stortingets finanskomité om lovforslag til nye kapitalkrav (Prop. 96 L), presenterte Idar Kreutzer Finans Norges synspunkter. Kreutzer la vekt på at forslagene betyr en kraftig skjerpelse av kapitalkravene, og at dette gir økte lånerenter og redusert utlånskapasitet overfor næringslivet. Det ble også understreket at forslagene om beregningsgrunnlaget (risikovekt...

Den fremtidige strukturen i finansnæringen

Idar Kreutzer, administrerende direktør i Finans Norge, holdt et innlegg på en finanskonferanse i regi av LO Finans i går. Temaene på konferansen var finansregulering, fremtidige rammevilkår for næringen, boligfinansiering og implikasjoner av økte krav til...

Trygs nyrenoverte hovedkontor i Fyllingsdalen

Det ombygde hovedkontoret sto ferdig i 2011 og huser 900 medarbeidere. Det ble gjort bærekraftsvurderinger av alle system- og materialvalg i prosjektet. Miljøpåvirkning både ved tilvirkning, drift og avhending ble vurdert. De største arbeidene har skjedd innendørs og synes ikke utenfra.

Storebrands totalrenoverte hovedkontor - Lysaker Park

Hovedkontoret huser Storebrands 1.300 medarbeidere. Lavenergibygget ble tatt i bruk i 2009, og var et av de første byggene i landet med energimerke B. Beliggenheten er sentral, rett ved knutepunkt for tog, buss og E18. Bygget og kantinehagen på baksiden er effektivt skjermet mot trafikkstøy.

Sparebank1 SMNs – nye hovedkontor i Søndregate

Det nye hovedkontoret på 21.000 m 2 sto ferdig i november 2010. Bygget huser totalt rundt 700 personer. Det skulle ikke bare utvikles et nytt hovedkontor, men et helt kvartal.  Planen var å bidra til byfornyelse og byutvikling gjennom revitalisering av bymiljøet.

KLP Eiendoms nye prosjekt – Fornebusenteret

Senteret er under bygging og vil stå ferdig i 2014. Prosjektet er på 74.000 m 2 , herav handel 26 000 m 2 , kontor 1 600 m 2 , boliger 10 000 m 2 og garasje 36 500 m 2 . Bygget vil bestå av to etasjer kjøpesenter med fire boliglameller på toppen. I tillegg blir det to kjelleretasjer på 40.000 m 2 til parkeringsplasser. Det er over 400 aktører som vil inn på senteret.

DNBs nye hovedkontor i Bjørvika

Over 4.000 medarbeidere skal samles i det nye hovedkontoret i Bjørvika. Innflyttingen begynte høsten 2012 og varer fram til i 2014. Miljø-løsninger og -krav som er utviklet i og for hovedkontoret i Bjørvika, vil bli videreført i nye DNB-bygg også i Bergen og Trondheim.

Bærekraftige bygg

Mange norske finansbedrifter har tatt inn over seg at bærekraftige næringsbygg bidrar til økt lønnsomhet og større konkurransekraft. Finansbedriftene ser at eierne av miljøbygg vil oppnå store kostnadsbesparelser i løpet av byggets levetid. De vil også vinn...

– Mer samferdsel for pengene

Som ventet varsler regjeringen økt bruk av penger på samferdsel i Nasjonal transportplan som ble framlagt i dag. Desto viktigere blir det å bruke pengene slik at vi får mest mulig vei og bane for dem. – Det er på tide å se på bedre måter å organisere og finansiere den videre satsingen på samferdsel i Norge, sier styreleder i Finans Norge Helge Leiro Baastad.

Stabile kortsvindeltall

I 2012 rapporterte bankene tap på kortvindel for 135 millioner kroner, rundt ti millioner kroner mer enn i 2011. Det viser tall samlet inn av Bankenes Standardiseringskontor (BSK) og Finans Norge.Likevel er kortsvindelen i 2012 langt lavere enn i 2010. Da b...

Påskestart med 5 millioner kortkjøp

Tall fra Finans Norge og Nets viser at det til tross for påske og tre helligdager i mars i år, var det en liten økning i kortbruk på 0,2 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. Totalt ble det gjennomført 111,1 millioner kortkjøp i mars, med en topp fredag 22. mars med 5 millioner kjøp.

Mellomoppgjøret i finans

For mellomoppgjøret i finans 2013 er det satt av følgende forhandlingdager: 24., 25. og 26.april. 

Finanstilsynets vurdering av Nibor

Finanstilsynet har i dag offentliggjort sin vurdering av Nibor, som svar på det utredningsoppdrag Finansdepartementet gav tilsynet 14. desember i fjor. Arbeidet er utført i samarbeid med Norges Bank. – Vi er glad for at Finanstilsynet ikke har funnet belegg for at Nibor er eller har vært forsøkt manipulert, sier Jan Digranes, direktør for bankområdet i Finans Norge.