Kjæm om stutt tid

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Kjæm om stutt tid

Paneldebatten på Finansnæringens dag kom i stor grad til å dreie seg om innføringen av særnorske soliditetskrav for norske banker. Panelet besto av finansminister Sigbjørn Johnsen, partileder i Høyre Erna Solberg, partileder i FrP Siv Jensen, adm. direktør i NHO Kristin Skogen Lund, og adm. direktør i Finans Norge Idar Kreutzer. Her er et utdrag fra deltakernes hovedinnlegg.

Det var ingen uenighet i panelet om at om at vi trenger solide banker, spørsmålet var om hvor solide norske banker skal være. Fremtidige særnorske krav til bankenes soliditet var utgangspunktet. Finansministeren ga uttrykk for at så lenge reguleringene fra departementet ikke var klare kunne han ikke si noe om dette, men han lovet at nytt regelverk vil komme raskt: -det kjæm om stutt tid, var budskapet.

Finansministeren gjorde det klart at vi må ha solide banker som et sterkt førsteforsvar.  Han viste til at som følge av finanskrisen i 2008 er det 25 millioner arbeidsledige i Europa:

-Derfor er det viktig at vi har solide banker som tåler en trøkk. Folk skal være trygge på at  pengene de har i banken ikke forsvinner. Han fremhevet også at solide banker er en del av den norske modellen, og at vi må ta vare på mangfoldet av spare- og forretningsbanker vi har her i landet, og som vi som folk kan ha et nært forhold til. Dette er en viktig del av vår norske ryggrad, sa Sigbjørn Johnsen.

Samme tempo, samme tid

Høyreleder Erna Solberg fremholdt at hun var opptatt av at reguleringen i Basel III blir innført her i Norge på samme måte, og i samme tempo, som andre land gjør det. -Vi må i alle fall diskutere hva som er særnorske behov, og hva som gjør at vi må ha andre krav til bankene i Norge. Vi har internasjonale banker i Norge som reguleres i hjemlandene, derfor må vi sikre at vi får en jevn konkurranse. Det viktigste er at vi har sterke banker, noe vi så betydningen av i forbindelse med finanskrisen.  Men dersom vi strammer for mye til vil det kunne føre til ytterligere problemer i en todelt økonomi, slik vi har, sa Solberg.

Dialog med næringen

FrP-leder Siv Jensen påpekte at vi har solide banker, vi må nå ta stilling til om nye reguleringer virker. -Basel III er viktig i den grad man harmoniserer det internasjonalt slik at vi ikke innfører nye norske særordninger, som gir våre banker ekstra kostnader. Vi har nærmest hvert år diskutert reguleringer av finansnæringen og vi har i noen tilfeller innført nye krav. Jeg mener det er viktig at vi er i dialog med næringen og lytter til hva de har å si. Vi må ivareta mangfoldet i den norske banknæringen, sa Siv Jensen.

Hva vil vi skal skje?

Idar Kreutzer var i sitt innlegg opptatt av hva som er formålet med reguleringen.

-Det som har preget diskusjonen omkring dette er i stor grad den defensive målsettingen. Vi snakker mye om hva vi vil ikke skal skje. Det er for så vidt viktig også med reguleringer som styrker bankene - det erfarte vi under finanskrisen. Men jeg mener at det også er viktig å ha den offensive målsettingen – hva er det vi vil skal skje? Hvilken rolle vil vi at finansnæringen skal spille? Vi må balansere mellom hva vi ikke vil skal skje og det vi vil skal skje. Vi må også ha en offensiv holdning til hva vi ønsker å gjøre finansnæringen til.

Strukturendringer

Administrerende direktør i NHO, Kristin Skogen Lund, sa at man fra NHOs side følger denne saken nøye. -Jeg er opptatt av at vi må finne et balansepunkt for reguleringene slik at de ikke blir skadelige. Det vil være negativt for næringslivet. Hun ønsket en strukturendring i banknæringen. Små bedrifter samarbeider godt med lokale banker. De store greier seg i stor grad selv, men de mellomstore bedriftene trenger sterkere banker for å vokse og videreutvikle seg. Vi trenger også et bedre fungerende obligasjonsmarked. Det er veldig dyrt å hente både egenkapital og fremmedkapital fra markedet i Norge, mente hun.