Endringer i Finansklagenemnda

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endringer i Finansklagenemnda

Avtalepartene i Finansklagenemnda har fulgt opp forslag fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet om noen endringer i Finansklagenemndas organisering og virksomhet. Bakgrunnen er et anmodningsvedtak fra Stortinget. 

Finans Norge mottok 1. februar en ekspedisjon fra Finansdepartementet om Finansklagenemndas organisering og virksomhet. Dette var en oppfølging av et anmodningsvedtak fra Stortinget om Finansklagenemnda. Departementet hadde sendt likelydende ekspedisjon til avtalepartene for nemnda som foruten Finans Norge er NHO, Forbrukerrådet, Finansieringsselskapenes Forening og Verdipapirfondenes forening. 

Bakgrunn

På bakgrunn av et dokument 8 forslag fra stortingsrepresentanter fra Krf, fattet Stortinget den 13. juni 2012 følgende anmodningsvedtak:”Stortinget ber regjeringen vurdere om det er grunnlag for endringer i organiseringen og virksomheten i Finansklagenemnda som kan bidra til å styrke klagers rettsikkerhet.”

Dette vedtaket ble fulgt opp ved et møte i Finansdepartementets regi den 8. november 2012, hvor Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og partene som har opprettet nemnda, samt Forbrukerombudet og Finansklagenemnda deltok. Samtlige møtedeltakere ga generelt uttrykk for stor tilfredshet med Finansklagenemndas virkemåte.

Finans Norges hovedpunkter i dette møtet var:

  • Finansklagenemnda er en velfungerende og effektiv klageordning.
  • Det er bred tilslutning til ordningen og ordningen er basert på avtale mellom finansnæringen og interesseorganisasjoner på både nærings- og forbrukersiden.
  • Finansnæringen har bidratt og vil bidra med nødvendige ressurser til nemnda. 
  • Finansnæringen har støttet opp om en større åpenhet om klageprosessene og at klager skal få dekket sakskostnader for retten der institusjonen ikke følger nemndas uttalelse. 

Finansdepartementet sendte et brev til Finansklagenemndas parter der det blant annet heter : ”Et hovedinntrykk er at Finansklagenemnda generelt er et velfungerende og effektivt tvisteløsningsorgan, men at det er rom for ytterligere å styrke forbrukernes stilling.”

Finansdepartementet i samråd med Justis- og beredskapsdepartementet oppfordret likevel Finansklagenemndas avtaleparter om å gjennomføre tre spesifikke tiltak som blant annet innebærer en utvidelse av nemndene og at alle medlemmene skal møte i hvert nemndsmøte. Dette innebærer økt administrasjon og økte kostnader, men avtalepartene har likevel fulgt opp forslaget etter en samlet vurdering. Se vedlagt brev.