EUs oppfølging

Gå til hovedinnhold
Publisert:

EUs oppfølging

EUs strategi for samfunnsansvar er nedfelt i ”A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”. Dette dokumentet ble i 2012 behandlet av de europeiske næringsorganisasjonene og Finans Norge ga innspill til de uttalelser som ble gitt. Strategien lister opp en rekke konkrete handlingspunkter som EU vil konsentrere seg om i arbeidet med samfunnsansvar. Ett av disse er punkt 4.3 som dreier seg om selvregulering og interessentdialog.

Punkt 4.3 i EU-strategien (oversatt fra engelsk av Finans Norge):

Forbedre prosesser rundt selvregulering og interessentdialog 

Bedrifter deltar ofte i selvreguleringsprosesser eller interessentdialog, for eksempel sektorvist arbeid med codes of conduct på samfunnsspørsmål som er relevante for den aktuelle sektoren. Når slike prosesser er utformet på en hensiktsmessig måte, kan de få støtte fra sektorens interessenter og være et effektivt middel for å sikre ansvarlig forretningsførsel. Selvregulering og interessentdialog er anerkjent av EU som en del av et godt reguleringsregime.
Erfaring tilsier at selvreguleringsprosesser og interessentdialog er mest effektive når de:
  • i første fase baseres på en åpen analyse av temaet der alle berørte interessenter deltar, sammen med, og og om nødvendig innkalt av, offentlige myndigheter som EU-kommisjonen 
  • i den etterfølgende fasen resulterer i klare forpliktelser fra alle berørte parter - herunder resultatindikatorer
  • legger til rette for objektive overvåkingsmekanismer, evaluering av resultater og styrking av forpliktelsen ved behov
  • omfatter effektive mekanismer for ansvarlig behandling av klager på manglende etterlevelse. 
Kommisjonen har i 2012 til hensikt å starte en prosess med bedrifter og andre interessenter for å utvikle en code of good practice for selvregulering og interessentdialog, som ventelig vil forbedre effektiviteten i arbeidet med  samfunnsansvar.
Engelsk originaltekst:

4.3. Improving self- and co-regulation processes

Enterprises often participate in self- or co-regulation processes, for example sector-wide codes of conduct on societal issues relevant to the sector in question. When such processes are designed in an appropriate way they can earn stakeholder support and be an effective means of ensuring responsible business conduct. Self and co-regulation are acknowledged by the EU as a part of the better regulation agenda.

Experience suggests that self and co-regulation processes are most effective when they: are based on an initial open analysis of the issues with all concerned stakeholders, in the presence of and if necessary convened by public authorities such as the European Commission; result, in a subsequent phase, in clear commitments from all concerned stakeholders, with performance indicators; provide for objective monitoring mechanisms, performance review and the possibility of improving commitments as needed; and include an effective accountability mechanism for dealing with complaints regarding non-compliance.

The Commission intends to:

Launch a process in 2012 with enterprises and other stakeholders to develop a code of good practice for self- and co-regulation exercises, which should improve the effectiveness of the CSR process.