03

Gå til hovedinnhold

03

Krav gir økt lånerente

Teori belyser hvorfor høyere egenkapitalkrav løfter finansieringskostnadene, og den finner støtte i empirisk forskning. Det skriver seksjonsdirektør Erik Johansen i Finans Norge i et innlegg i Dagens Næringsliv.

1000 milliarder i livsforsikring

Forvaltningskapitalen i livsforsikringsselskapene var nær 1 000 milliarder kroner ved utgangen av 2012. Dette er en økning på 10 prosent i forhold til samme tid, ifølge Finans Norges markeds- og regnskapsstatistikk for livsforsikring.xls.

Kjæm om stutt tid

Paneldebatten på Finansnæringens dag kom i stor grad til å dreie seg om innføringen av særnorske soliditetskrav for norske banker. Panelet besto av finansminister Sigbjørn Johnsen, partileder i Høyre Erna Solberg, partileder i FrP Siv Jensen, adm. direktør i NHO Kristin Skogen Lund, og adm. direktør i Finans Norge Idar Kreutzer. Her er et utdrag fra deltakernes hovedinnlegg.

Positivt møte om arbeidsskadeforsikring

Finans Norge, Advokatforeningen og Personskadeforbundet LTN har hatt møte med statssekretær Norvald Mo i Arbeidsdepartementet om ny organisering av arbeidsskadeforsikring. Vi opplevde stor interesse og villighet til å lytte når det gjaldt våre innspill, synspunkter og forslag.

Norsk finansnæring angår alle

Norsk finansnæring angår alle. Knapt noen næring har flere berøringspunkter med innbyggere, næringsliv og offentlig sektor. Bankene og forsikringsselskapene har viktige roller som kapitalformidlere, risikoavlastere og kapitalforvaltere og oppgavene er helt nødvendige for at samfunnsmaskineriet skal fungere effektivt og best mulig. Det skriver adm. direktør Idar Kreutzer i...

Skal sikre kvalitet i kundebehandlingen

Arbeidet med samordning av finansnæringens autorisasjons- og godkjenningsordninger er kommet langt, og i dag lanseres en ny, felles nettside for ordningene - finaut.no . Kompetansestandarder på bransjenivå skal gi gode kundeopplevelser i tråd med de krav næringen har pålagt seg selv. 

Styringsrenten holdes uendret

Hovedstyret i Norges Bank vedtok torsdag 14. mars å holde styringsrenten uendret. Beslutningen innebærer at styringsrenten har vært 1,5 prosent siden møtet i mars 2012. Rentebanen, Norges Banks anslag på den fremtidige styringsrenten, ble justert markert ned. Det ble begrunnet med nedjusterte vekstanslag blant våre handelspartnere, noe avtagende vekst her hjemme, lavere...

EUs oppfølging

EUs strategi for samfunnsansvar er nedfelt i ”A renewed EU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility”. Dette dokumentet ble i 2012 behandlet av de europeiske næringsorganisasjonene og Finans Norge ga innspill til de uttalelser som ble gitt....

Lav vekst i kortbruk

Tall fra Finans Norge og Nets viser at vi i februar brukte BankAxept kortene for 28,7 milliarder kroner. Totalt korthandlet vi for 35,9 milliarder kroner, en vekst på 2,3 prosent sammenlignet med samme måned i fjor. I februar ble det gjennomført 102,4 millioner kortkjøp, en økning på 3,9 prosent i forhold til februar 2012.

Samfunnsansvar som en del av forretningsvirksomheten

KLP har arbeidet lenge med samfunnsansvar. Selskapet er Norges største livsforsikringsselskap, og leverer pensjons-, finans- og forsikringstjenester til kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter i offentlig og privat sektor. – Når arbeidet med...

Undervisningsverktøy om ekstremvær

Finans Norge og pedagogikkstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har samarbeidet om utvikling av et undervisningsverktøy om risiko. Verktøyet legger opp til samarbeid mellom skole og forsikring om risiko generelt og om naturfarer og naturskadeberedskap spesielt. Verktøyet stilles til fri disposisjon for lærere og forsikringsselskaper. Det skriver fagsjef Stein Haakonsen,...

Rapport om forsikringssvindel i Europa

Det europeiske forsikringsforbundet – Insurance Europe – har laget en rapport om forsikringssvindel.  Det er en prioritert oppgave å bekjempe svindel og representanter fra forsikringsnæringen i de nordiske landene møtes regelmessig for å utveksle erfaringer om forsikringssvindel. I forsikringsselskapene her i landet arbeider om lag 65 utredere med å bekjempe svindel, og de...

– Staten bør bruke innkjøpsmakten

– Staten bør bruke innkjøpsmakten sin for å stimulere næringslivet til bærekraftig utvikling.  Når myndighetene sier at klima og miljø er viktig, bør de vise det gjennom egen praksis. Myndighetene har her et godt virkemiddel som i dag ikke brukes. Det sa ad...

Høy aktivitet i OMF-markedet i 2012

I løpet av 2012 passerte utestående volum av obligasjoner med fortrinnsrett (OMF), utstedt av norske foretak, 800 milliarder kroner. Totalvolumet var ved årsskiftet på 803,6 mrd. kroner som tilsvarer en netto økning på 10,7 mrd. kroner i løpet av andre halvår 2012.

Informasjon om Finansklagenemnda

Finansdepartementet har bedt Finans Norge om å formidle til finansforetakene at det bør skilles tydelig mellom interne klageordninger og Finansklagenemnda. Det er også viktig at foretakene henviser til Finansklagenemnda i kommunikasjon med kunder. Finans Norge ber i et rundskriv om at medlemsforetakene følger opp oppfordringen fra departementet. Les rundskrivet om...

Samarbeider med NHH

NHH sitt Advisory Board er et rådgivende organ som er sammensatt av toppfolk fra norsk og internasjonalt næringsliv og akademia. Rådet skal bidra med eksterne perspektiv på høgskolens utdannings-, forskings- og formidlingsaktiviteter, og gi råd i forbindels...

Finans Norge prosessorganiseres

Fra 1. april endres organisasjonskartet i Finans Norge. Målet er å få en flatere organisasjon med tydeligere ansvar og klare, funksjonelle kompetanseområder. – Vi tror at denne modellen kommer til å bidra til at vi får tydeliggjort arbeidprosessene og sette oss i stand til å jobbe mer proaktivt og synlig, til glede for medlemmene våre, sier adm.direktør Idar Kreutzer.

Finanstilsynet om regelverket for OMF

Finans Norge støtter Finanstilsynets vurdering at det ikke er behov for nye hjemler for at tilsynsmyndighetene eventuelt skal begrense bankenes overføring av boliglån til kredittforetak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett (OMF). Finanstilsynet svarte mandag 4. mars på Finansdepartementets bestilling som kom i desember i fjor.

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Finanstilsynet oversendte mandag 4. mars sitt svar på utredningsoppdrag fra Finansdepartementet om kapitalkrav og risikovekter for boliglån. Finans Norges umiddelbare reaksjon er at forslagene synes for strenge sett i forhold til den risiko som erfaringsmessig ligger i boliglånsporteføljene.

Endringer i Finansklagenemnda

Avtalepartene i Finansklagenemnda har fulgt opp forslag fra Finansdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet om noen endringer i Finansklagenemndas organisering og virksomhet. Bakgrunnen er et anmodningsvedtak fra Stortinget. 

Finans Norge støtter FNs prinsipper for ansvarlige investeringer

Det er UN Environment Programme Finance Initiative (UNEP FI) som står bak prinsippene. UNEP FI er et globalt partnerskap mellom FNs Miljøprogram og finanssektoren. Å identifisere, fremme og realisere beste miljø- og bærekraftspraksis i finansnæringen er blant målene for samarbeidet.

Godkjenningsordningen blir nasjonal

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) ble etablert i 2009 - opprinnelig som en bedriftsintern ordning basert på en felles rammeplan.  Fra og med 2013 er GOS en nasjonal ordning.