Støtter ikke innstramminger i leveringsplikten for torsketrålere

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Støtter ikke innstramminger i leveringsplikten for torsketrålere

Fiskeri- og kystdepartementet foreslår i et høringsnotat å stramme inn leveringsplikten for torsketrålere. Finans Norge frarår at de foreslåtte endringer i leveringsplikten blir gjennomført og at leveringsplikten slik den i dag er regulert, blir videreført. 
Finans Norge er av den oppfatning at Fiskeri- og kystdepartementets forslag til endringer i leveringsplikten vil bidra til å redusere lønnsomheten i fiskerinæringen. Strengere leveringsvilkår setter ytterligere begrensninger på fartøyenes mulighet til å få en best mulig pris på fangsten. I tillegg foreslås det også tiltak som begrenser landindustriens mulighet til å oppnå optimal drift og lønnsomhet.  

Finans Norge påpeker at for bankene som kredittgivere er det viktig med gode og stabile rammebetingelser for fiskerinæringen. Tiltak som bidrar til lavere lønnsomhet for fartøyer og landbasert industri vil nødvendigvis få innvirkning på de kredittvurderinger som løpende må foretas i forbindelse med låneengasjementene på dette området, fordi risikoen øker. 

Finans Norge bemerker videre at det vil være negativt for den samlede norske fiskerinæringen om det innføres nye reguleringsbestemmelser som ikke vil medvirke til en langsiktig positiv utvikling og modernisering av næringen. Finans Norge understreker at et slikt reguleringsregime ikke vil være bærekraftig over tid og ikke vil bidra til den forutsigbarhet og stabilitet i rammevilkårene som er svært viktig i bankenes kredittvurderinger.