Undervisningsverktøy om ekstremvær

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Undervisningsverktøy om ekstremvær

Finans Norge og pedagogikkstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus har utviklet et undervisningsverktøy om naturfarer, beredskap og risikovurdering. Verktøyet stilles nå til disposisjon for skolen og forsikringsnæringen.

Programmet ”Ekstremvær og naturfarer”, som Nettverk for miljølære allerede har lansert i hele Norden, står sentralt. Finans Norge samarbeider med Nettverk for miljølære. Verktøyet legger opp til involvering av skoleelever på ungdomsskolenivå gjennom følgende to hoveddeler:

Bruk av nettstedet www.miljolare.no
  1. registrering av ekstreme værhendelser og effektene av disse i nærmiljøet
  2. intervjuer i nærmiljøet om folks tanker og holdninger til klimaendringer og lokal beredskap
Bruk av data fra første del som grunnlag for videre arbeid for å gi større forståelse av
  1. klimaendringenes betydning for endringer i naturskaderisikoen
  2. betydningen av forebygging av naturskader og tilpasning til et endret risikobilde

Gjennom bruken av det nyutviklede undervisningsverktøyet kan forsikringsnæringen og skolen samarbeide om læring.

Elevene får kunnskap om vær, klima og negative konsekvenser av klimaendringer, basert på egne observasjoner og erfaringer. Sammen med representanter fra forsikringsnæringen kan de deretter drøfte naturfarer, risikobildet og aktuelle lokale beredskapstiltak, forebygging eller avverging av effektene av ekstreme værhendelser.

Nettverk for miljølære

Nordisk delprosjekt innenfor Nordforsk-samarbeidet. Finansiert av Nordisk ministerråds strategi for bærekraftig utvikling. I Norge etablert i samarbeid med Skolelaben ved Universitetet i Bergen, avdeling for undervisning i bærekraftig utvikling ved Naturfagsenteret og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – DSB. Hensikten med nettverket er bevisstgjøring om behovet for god kommunal planlegging, betydningen av egne forholdsregler og nytten av relevant kunnskap, i en verden hvor ekstreme værhendelser ser ut til å inntreffe stadig oftere.

Målsetting for Finans Norge

Finans Norge ønsker at forsikringsnæringen kan bidra til økt oppmerksomhet omkring forebygging av risiko og samhandling lokalt, for å møte utfordringene knyttet til et stadig villere vær, og videre at disse utfordringene kan bli et aktuelt diskusjonstema i klasserommene rundt om i landet.