Standardisert personskadeerstatning

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Standardisert personskadeerstatning

Finans Norge ser positivt på Justisdepartementets intensjon om å legge til rette for bedre rammebetingelser knyttet til erstatningssaker etter personskader. Forsikringsnæringens erfaring er imidlertid at det i dagens situasjon ikke er selve erstatningsberegningen som er den mest problematiske. I vår høringsuttalelse til NOU 2011: 16 sier vi derfor at det også er viktig å etablere gode løsninger for avklaring av vanskelige spørsmål om medisinsk årsakssammenheng. 
Finans Norge mener at det er viktig med et erstatningsregelverk som tar hensyn til og ivaretar de skadelidtes behov og rettigheter på en god og effektiv måte. Tiltak som kan redusere tidsbruk, konflikter og kostnader støttes. Samtidig mener Finans Norge at det må være et bærende prinsipp å sikre rettferdighet, likebehandling og forutberegnelighet. Dette er viktig for skadelidte, men også for forsikringsselskapene og samfunnet for øvrig. 

Medisinske og årsaksmessige sammenhenger må også utredes

Det er hensiktsmessig for alle parter at det legges til rette for et best mulig avklart erstatningsregelverk, færrest mulige konflikter samt gode og effektive avklaringsprosesser når det gjelder hvilke faktorer og forutsetninger som skal legges til grunn i erstatningssaken. 

Forsikringsnæringens erfaring er at det i dagens situasjon ikke er selve erstatningsberegningen som er den mest problematiske. Det knytter seg ofte større vanskeligheter til spørsmål om og avklaring av årsakssammenheng og medisinske problemstillinger. Dette er helt avgjørende premisser for et riktigst mulig erstatningsoppgjør for skadelidte.

For å få en nødvendig og effektfull forbedring på personskadeerstatningsområdet ser vi det derfor som helt avgjørende at prosessen med å etablere et standardisert erstatningsregelverk, raskt følges opp med utredning og tiltak knyttet til medisinske og årsakssammenhengsmessige forhold. 

Samlet sett vil forbedringer på disse to hovedtiltaksområdene kunne gi bedre, raskere, mindre konfliktfylt og mer effektiv behandling av sakene samt riktigst mulig erstatning i hht regelverket.
 
Lenker til høringen, høringssvaret med vedlegg og kostnadseffekter.