Samordning av autorisasjons- og godkjenningsordningene i finansnæringen

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Samordning av autorisasjons- og godkjenningsordningene i finansnæringen

Autorisasjons- og godkjenningsordningene i finansnæringen skal nå forvaltes av et felles sekretariat som springer ut av AFR-sekretariatet. I løpet av et par måneder skal det også etableres et felles nettsted.

Rådgivningskompetanse har de siste årene vært et prioritert område for finansnæringen. Det er etablert kompetansestandarder på bransjenivå med sikte på at publikum skal nyte godt av relevant og dokumentert kompetanse.  (Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), Godkjenningsordningen i skadeforsikring og tre autorisasjonsordninger i forsikring – de sistnevnte er av eldre dato). I hele 2012 vært arbeidet med å samordne de ulike ordningene.

Felles kompetansestandarder gir trygghet, sikrer gode råd og legger grunnlag for legitimitet og troverdighet. Medarbeiderne får på sin side dokumentert sin kompetanse, noe som gir faglig trygghet og legger grunnlag for yrkesstolthet. Det vil også bli enklere å bygge opp skreddersydd kompetanse som kan brukes på tvers av bedrifter.

Nasjonal ordning

Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring endres nå fra en bedriftsintern ordning basert på en felles rammeplan til en nasjonal ordning med en samlet fagplan som beskriver kompetansekravene. Dette øker sømløsheten mellom ordningene, og det langsiktige målet er moduloppbygging skal øke sømløsheten ytterligere og gjøre det enkelt for bedrifter og kandidater å bevege seg mellom ordningene etter hvert som kompetansebehovet forandrer seg. De endringer som gjennomføres våren 2013 er et første skritt på veien og muliggjør følgende fritaksordninger:

  1. Prøve i tverrgående emneområder (Grunnleggende jus/regelverk, Etikk og God rådgivningsskikk) avlegges kun én gang – enten i AFR, i Godkjenningsordningen eller i en av autorisasjonsordningene i forsikring.

  2. Drøfting av etisk dilemma skjer kun én gang – enten i Godkjenningsordningen, AFR eller i en av autorisasjonsordningene i forsikring.

  3. Praktisk prøve gjennomført i AFR gir fritak for Godkjenningsordningens praktiske prøve.

  4. De bedrifter som ønsker det, vil kunne slå sammen de praktiske prøvene i Autorisasjonsordningene for finansielle rådgivere (AFR) og Godkjenningsordningen for selgere og rådgivere i skadeforsikring (GOS) til én prøve.

  5. Autorisasjonsordningene i forsikring, som i dag ikke har noen praktisk prøve, får slik prøve. Praksisperioden i ordningene reduseres samtidig fra tre til ett år.