Presisering om Nibor

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Presisering om Nibor

Det har den senere tiden vært stor oppmerksomhet rundt pengemarkedsrentene i Norge - de såkalte Nibor-rentene. Presentasjonen som har vært i Dagens Næringsliv gir etter vår vurdering et galt bilde av hva saken gjelder. Finans Norge kommer derfor med noen presiseringer som er gjengitt i Dagens Næringsliv i dag.

Systemet for fastsettelse av Nibor-rentene er etablert i tråd med oppfordringer fra myndighetene og basert på internasjonal praksis. Det har vært fulgt opp med grundige kontroller i bankene, og bankenes rutiner er dokumentert overfor myndighetene. Det er ikke noe som tyder på uregelmessigheter i rentefastsettelsen og det er heller ikke grunnlag for å tro at det har skjedd. Når tvilen likevel har blitt reist, er det naturlig at det blir foretatt en gjennomgang av regelverket. 

Finans Norge tok over ansvaret for reglene for hvordan Nibor skal beregnes og offentliggjøres i 2011. Dette skjedde etter oppfordring fra Norges Bank. Norges Bank viste da spesielt til internasjonal praksis, og ga for ett år siden uttrykk for at Nibor-regelverket tilfredsstiller dette.

At Norges Bank nå fremstår som kritisk til regelverket, er delvis et resultat av en feil formulering i et brev til Finanstilsynet. Tilsynelatende skulle Norges Bank ha mottatt klager på Nibor fra en rekke internasjonale storbanker som var videresendt til Finans Norge. Det riktige, som er bekreftet av Norges Bank, er at sentralbanken har mottatt klager fra flere enn en aktør. 

Norges Bank har da henvist til Finans Norge. Finans Norge har likevel bare mottatt klage på Nibor fra én aktør. 

Norges Banks oppfatning av at regelverket bør vurderes på ny må sees i sammenheng med renteskandalen i det internasjonale finansmiljøet. Den har satt søkelys på viktigheten av at renter som benyttes som sentrale referanser er fundert på et trygt grunnlag. Det er da helt naturlig å vurdere om slike referanseverdier bør gjøres til gjenstand for en form for offentlig kontroll. 

At en slik vurdering da også gjennomføres i Norge er mer en selvfølgelighet enn noe bevis for eller antydning om at noe galt skal ha skjedd.