Endret beskatning av barn og unge

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Endret beskatning av barn og unge

Barn og unge som har fått engangserstatning og forsikringsutbetaling ved personskade og tap av forsørger skal heretter komme bedre ut skattemessig. Det foreslår Finansdepartementet. Finans Norge støtter forslagene, som vi mener vil gi bedre likebehandling av de ulike kompensasjonene som barn mottar i disse tilfellene.

Forslagene fra departementet går i korthet ut på:

  • At gjeldende bestemmelse om barn og unges formuesskattefrihet for engangserstatninger i hht skadeserstatningsloven, mykes noe opp ved at kravet til minst 50 prosent ervervsuførhet fjernes.
  • At formuesskattefriheten utvides til også å gjelde tilsvarende erstatningsutbetaling i henhold til utenlandsk erstatningsrett samt erstatningsutbetaling i henhold til lov om yrkesskadeforsikring.
  • At formuesskattefriheten utvides til også å gjelde engangsutbetaling av ulykkes-, sykdoms- eller uføreforsikring ved skade, sykdom eller lyte.
  • At formuesskattefriheten utvides til også å gjelde engangsutbetaling av ulykkesforsikring eller dødsfallsforsikring ved tap at forsørger.
  • At barn gis adgang til særskilt likning for formue og avkastning av slike ytelser.
  • At forslaget gis virkning fra og med inntektsåret 2012. 


Finans Norge støtter forslagene. Disse vil, som Finansdepartementet påpeker, gi en bedre likebehandling av de ulike kompensasjonene som barn mottar i disse tilfellene.