Mer om temaene

Gå til hovedinnhold

Mer om temaene

Vi ser globale og lokale trender som kan skape økte forskjeller og med store utfordringer for enkelte målgrupper. Blir flere stående utenfor, og blir avstanden til de som er innenfor større? Dette er utfordringer som finansnæringen bør diskutere og aktivt legge til rette for at blir løst på best mulige måte. Vi ønsker å tilrettelegge for innenforskap og setter fokus på det med årets konferanse.

Tillit eller mistillit

I Norge har vi et tillitsbasert samfunn. Tillit er limet som gjør at vi som samfunn fungerer fleksibelt og trygt, og hvor befolkningen stoler på avtaler som inngås og beslutninger som fattes. Internasjonalt er det trender som kan utfordre den nordiske modellen. Økende mistillit til institusjoner og «elite», nasjonalisme og mistro, og økende forskjeller utfordrer tilliten. Hva skjer dersom en større del av befolkningen føler seg utenfor og mistror den styrende majoriteten? Og er det slik at den nordiske modellen er så inkluderende, eller er den kun inkluderende for de som er innenfor?

Tilslag eller avslag

Hvorvidt man står innenfor eller utenfor det finansielle systemet er et helt fundamentalt spørsmål for trygghet og frihet. Ikke alle får tilslag og havner innenfor. Noen blir stående på siden av det finansielle systemet fordi de enten ikke får, kan eller vil benytte seg av de tjenestene som tilbys. Vil den digitale utviklingen, endringer i arbeidsmarked og velferdssystemer føre til større forskjeller? Hva skjer med de som står igjen på perrongen, og hvem har ansvaret for at alle er finansielt inkludert?

Menneske og maskin

Mange etiske dilemmaer åpner seg når maskinene blir autonome og får egen tankekraft. Bør vi bruke teknologien for hva den er verdt, eller har vi ikke noe valg? Og hva skjer med menneskene, når maskinene overtar? Ny teknologi kan erstatte mange arbeidsoppgaver som mennesker utfører i dag. Frykten for økt arbeidsledighet deles av mange, men er det egentlig motsatt - at digitalisering og ny teknologi ikke er en trussel på arbeidsplassen? Ny teknologi kan legge grunnlaget for tusenvis av nye arbeidsplasser. Hva skal til for å høste fordelene og begrense ulempene?

Arbeidsliv og utenforskap

Høy sysselsetting og et inkluderende arbeidsliv i Norge står høyt på den politiske dagsorden. Utenforskap har ofte handlet om å hindre frafall i skole, inkludere innvandrere og personer med nedsatt funksjonsevne og øke avgangsalder fra arbeidslivet. De siste årene har det vokst frem en ny driver for utenforskap – digitalisering, og nå akselererer utviklingen. Hvem vil klare å henge med i det i det digitale kompetanseskiftet og hvordan skal vi unngå et økende digitalt utenforskap? Og hvem har ansvaret for å sikre at vi har relevant kompetanse fremover?

#innenforutenfor

Program Finansnæringens dag